In Evangeliën worden de vier evangeliën uitgelegd. Hierin worden de diepliggende gedachten, structuur en krijg je meer inzicht om de Evangeliën beter te begrijpen.

De vier evangeliën zijn:

 1. Mattheüs
 2. Marcus
 3. Lucas
 4. Johannes

Evangelie van Mattheüs

Thema:

Er zijn 3 sub-thema’s in het boek van Mattheüs, namelijk:

(1) Jezus is de volbrenging van de profetie van de oude testament;

(2) De openbaring van het Koninkrijk van God;

(3) Roeping tot discipel worden.

Symbool:

Het Evangelie van Mattheüs heeft de Goddelijke mens als symbool. Dit komt doordat het boek zich richt op de Goddelijke mens, Jezus Christus.

Structuur:

Het boek van Mattheüs bestaat uit een inleiding, een middenstuk en een afsluiting. Het middenstuk bestaat uit vijf thema’s

Inleiding (hfdst.1-3): Hier wordt vertelt wat de connectie is tussen Christus en het oude testament. Ook wordt de geboorte van Christus in Bethlehem beschreven en dat Jezus Christus Immanuel is, wat betekent: God met ons

Middenstuk (hfdst. 4-21):

Deel 1 (hfdst. 4-7): Hier wordt de aankondiging van God Zijn Koninkrijk beschreven met Jezus als Koning. Als Koning (1) bestrijd Hij het kwaad, (2) herstelt Hij de heerschappij van God over de hele wereld en (3) creëert Hij een nieuwe familie van mensen die in Hem geloven en gehoorzamen.

Deel 2 (hfdst. 8-10): In deze hoofdstukken worden 9 verhalen beschreven hoe Jezus de kracht van het Koninkrijk in het leven van de mensen brengt.

Deel 3 (hfdst. 11-13): De reactie op de verkondiging van Christus was divers. Er waren drie soorten reacties: Mensen die hem (1) accepteerden, (2) twijfelden en (3) weigerden.   

Deel 4 (hfdst. 14-20): Hier wordt de verschillende verwachtingen van de Messias beschreven. De Farizeeërs verwachtten een Messias die de ongelovigen verslaat en de overwinning meeneemt terwijl Jezus de Messias was die de knecht is die leidt en sterft voor Zijn volk.

Christus vertelt de ondersteboven koninkrijk van God, namelijk: (1) Dien de ander, verwacht niet dat de ander jou gaat dienen. (2) Vergeef elkaar in plaats van wraak te nemen. (3) Ware rijkdom verdien je door je rijkdom aan armen te geven,

Deel 5 (hfdst. 21-25): De botsing tussen de koninkrijken worden hier besproken. De koninkrijk van Christus vs. de koninkrijk van de leiders van Israël.

Afsluiting (hfdst. 26-28): In dit stuk worden er een aantal dingen besproken. Het eerste is de Pesach maaltijd die Christus samen met zijn twaalf discipelen viert. Hier krijgen wij de opdracht om de laatste avondmaal te herhalen, wat wij elke zondag doen in de kerk.

Hierna volgt het verhaal dat Christus wordt gearresteerd, gekruisigd en dat hij na drie dagen opstaat uit de dood. Het kruisiging is de volbrenging wat de profeten zeiden in het oude testament.

Boodschap:

Het boek van Mattheüs geeft de boodschap dat Jezus Christus de beloofde Messias is. De Messias waarin wij als Christenen in moeten geloven, vertrouwen en de dingen die Hij vertelt, moeten uitvoeren.

Thema:

Het thema van het Evangelie van Marcus is: Jezus Christus als dienaar en offer.

Er zijn er 3 sub-thema’s in het boek van Marcus, namelijk:

 • De lijdende Messias.
 • Het geheim van de Messias.

Marcus onderstreept dat Jezus Zijn identiteit verborgen hield. Hij beval velen te zwijgen over zijn Messiasschap totdat Hij zelf het mysterie onthulde voor het Sanhedrin. In dit Evangelie bekent Petrus Jezus alleen als de Christus.

 • De discipelschap.

 

Symbool van het Evangelie:

Het Evangelie van Marcus heeft een leeuw als symbool. Het symboliseert Christus Zijn effectieve werk, leiderschap en koninklijke macht.

Structuur:

Hierin wordt weergegeven hoe de verloop van de evangelie gaat.

 • Jezus Zijn doop

Johannes de Doper is degene die Jezus doopt. Hij is de boodschapper die gezonden is om Israël voor te bereiden op hun Messias en Koning.

 • Jezus Zijn ministerie

Jezus reist door Galilea en stelt zich aan de mensen voor, vergeeft zonden en verricht wonderen terwijl Hij het verhaal van het Oude Testament over God Zijn reddingsmssie deelt.

 • Discipelen ondervraagt

Jezus vraagt zijn discipelen of zij geloven dat Hij de Messias is. Hij legt uit dat Hij een dienaar is en zijn leven zal geven om de velen te redden.

 • De transfiguratie van Jezus

Christus en drie discipelen beklimmen een berg waar God Jezus bevestigt als Zijn Zoon. De discipelen worden eraan herinnerd dat Hij zal lijden om voor redding te zorgen.

 • Het einde

Het Evangelie van Marcus is een verhaal en eindigt abrupt en daagt ons als lezers uit om te beslissen of we geloven dat Jezus de Messias is.

Boodschap:

Marcus beantwoordt de vraag of Jezus de Messias is. Jezus die God Zijn koninkrijk inwijdt door Zijn lijden, dood en opstanding. Terwijl Hij de Zoon van God is, heeft Hij ook Zijn leven opgeofferd om de mens te redden van de zonde. Het einde van het Evanglie daagt ons uit om te beslissen of we geloven dat Hij de Messias is.

Evangelie van Lucas

Thema:

In het Evangelie van Lucas gaat het om de boodschap van het goede nieuws over de Messias die voor de hele mensheid geldt. Ook zien wij aan het einde van het Evangelie dat de Heer, die is opgestaan Zijn discipelen instrueert om berouw en vergeving van zonden aan alle naties te prediken.

Ook zijn er 3 sub-thema’s in het boek van Lucas, namelijk:

(1) Gebed

(2) De werkzaamheid van de Heilige Geest

(3) Een diepe zorgzaamheid voor zondaars

Symbool:

Het Evangelie van Lucas heeft een gevleugelde stier als symbool. Dit is een representatie van opoffering, dienstbaarheid en kracht.

Structuur:

De volgende onderwerpen worden besproken in het Evangelie van Lucas:

Profetie vervuld

Het Evangelie van Lucas verzamelt bewijzen dat Jezus, het Oude Testament verbond tussen God en Israël vervult en een nieuw Israël voor de hele mensheid creëert.

 

De missie van Jezus

Jezus dient de armen, verschoppelingen en anderen terwijl Hij herstel brengt in de levensomstandigheden van mensen en God Zijn verbond uitbreidt tot iedereen.

 

De verloren zoon

Jezus gebruikt gelijkenissen zoals de verloren zoon om Zijn volgelingen te onderwijzen over het Koninkrijk dat nederigheid eert en iedereen verwelkomt die zich bekeert.

De weg naar E8mmaüs

Jezus openbaart aan twee volgelingen in Emmaüs dat discipelen Hem alleen zullen zien wanneer zij zich onderwerpen aan Zijn Koninkrijk. Ook moeten zij anderen liefhebben op een manier van opoffering.

God Zijn plan voor de mensheid

Jezus legt aan Zijn discipelen uit dat het plan van God altijd was dat een lijdende Christus het kwaad overwon door Zijn dood aan het kruis en opstanding.

Boodschap:

Door het hele Evangelie heen zien we dat Jezus inderdaad de Messiaanse Koning is, maar dat Hij over Israël zal regeren door te lijden. Zijn acties luiden het Koninkrijk in, gekenmerkt door Zichzelf te geven. Hij daagt ook Zijn discipelen uit om Zijn voorbeeld te volgen en het goede nieuws met de mensheid te delen.

Komt binnenkort.