In Evangeliën worden de vier evangeliën uitgelegd. Hierin worden de diepliggende gedachten, structuur en krijg je meer inzicht om de Evangeliën beter te begrijpen.

De vier evangeliën zijn:

  1. Mattheüs
  2. Marcus
  3. Lucas
  4. Johannes

Evangelie van Mattheüs

Thema:

Er zijn 3 sub-thema’s in het boek van Mattheüs, namelijk:

(1) Jezus is de volbrenging van de profetie van de oude testament;

(2) De openbaring van het Koninkrijk van God;

(3) Roeping tot discipel worden.

Symbool:

Het Evangelie van Mattheüs heeft de Goddelijke mens als symbool. Dit komt doordat het boek zich richt op de Goddelijke mens, Jezus Christus.

Structuur:

Het boek van Mattheüs bestaat uit een inleiding, een middenstuk en een afsluiting. Het middenstuk bestaat uit vijf thema’s

Inleiding (hfdst.1-3): Hier wordt vertelt wat de connectie is tussen Christus en het oude testament. Ook wordt de geboorte van Christus in Bethlehem beschreven en dat Jezus Christus Immanuel is, wat betekent: God met ons

Middenstuk (hfdst. 4-21):

Deel 1 (hfdst. 4-7): Hier wordt de aankondiging van God Zijn Koninkrijk beschreven met Jezus als Koning. Als Koning (1) bestrijd Hij het kwaad, (2) herstelt Hij de heerschappij van God over de hele wereld en (3) creëert Hij een nieuwe familie van mensen die in Hem geloven en gehoorzamen.

Deel 2 (hfdst. 8-10): In deze hoofdstukken worden 9 verhalen beschreven hoe Jezus de kracht van het Koninkrijk in het leven van de mensen brengt.

Deel 3 (hfdst. 11-13): De reactie op de verkondiging van Christus was divers. Er waren drie soorten reacties: Mensen die hem (1) accepteerden, (2) twijfelden en (3) weigerden.   

Deel 4 (hfdst. 14-20): Hier wordt de verschillende verwachtingen van de Messias beschreven. De Farizeeërs verwachtten een Messias die de ongelovigen verslaat en de overwinning meeneemt terwijl Jezus de Messias was die de knecht is die leidt en sterft voor Zijn volk.

Christus vertelt de ondersteboven koninkrijk van God, namelijk: (1) Dien de ander, verwacht niet dat de ander jou gaat dienen. (2) Vergeef elkaar in plaats van wraak te nemen. (3) Ware rijkdom verdien je door je rijkdom aan armen te geven,

Deel 5 (hfdst. 21-25): De botsing tussen de koninkrijken worden hier besproken. De koninkrijk van Christus vs. de koninkrijk van de leiders van Israël.

Afsluiting (hfdst. 26-28): In dit stuk worden er een aantal dingen besproken. Het eerste is de Pesach maaltijd die Christus samen met zijn twaalf discipelen viert. Hier krijgen wij de opdracht om de laatste avondmaal te herhalen, wat wij elke zondag doen in de kerk.

Hierna volgt het verhaal dat Christus wordt gearresteerd, gekruisigd en dat hij na drie dagen opstaat uit de dood. Het kruisiging is de volbrenging wat de profeten zeiden in het oude testament.

Boodschap:

Het boek van Mattheüs geeft de boodschap dat Jezus Christus de beloofde Messias is. De Messias waarin wij als Christenen in moeten geloven, vertrouwen en de dingen die Hij vertelt, moeten uitvoeren.

Komt binnenkort.

Komt binnenkort.

Komt binnenkort.