Aangezien ons verstand een gave is die wij hebben gekregen van God, is het zeker toegelaten de Bijbelse bronnen (zelfstandig) te bestuderen. Hoewel wij dit onderzoek niet in geheel verwerpen, zijn er wel een aantal aandachtspunten. Om te beginnen moeten wij altijd voor ogen houden dat de Bijbel niet zomaar een verzameling van historische documenten is, maar het boek van de Kerk dat Gods woord bevat. Daarom lezen wij de Bijbel niet als aparte individuen die elk iets anders interpreteren naar eigen begrip aan de hand van gangbare theorieën over de bronnen, de vorm of de tekstkritiek. Wij lezen de Bijbel als leden van de Kerk, samen met alle andere leden. Het uiteindelijke criterium voor onze interpretatie van het Schrift is: Wat denkt de Kerk erover? Dat betekent dat wij steeds voor ogen moeten houden hoe de Schrift verklaard en toegepast werd in de Heilige Traditie. We moeten steeds bedenken hoe de Bijbel begrepen werd door de Vaders en de Heiligen en hoe de Bijbel gebruikt wordt in de Liturgische Erediensten.

Wanneer wij de Bijbel lezen, verzamelen wij voortdurend informatie, worstelen wij met de betekenis van de verzen en vergelijken en analyseren we de zinnen in hun context. Dit komt echter op de tweede plaats, want het werkelijke doel van een Bijbelstudie is veel meer dan dat. Het doel is namelijk om onze liefde voor God te voeden, ons hart te doen ontvlammen in gebed en ons persoonlijke leven te laten leiden door Gods woord. De bestudering van de verzen moet plaatsmaken voor een directe dialoog met het levende Woord zelf. Wanneer de Bijbel gelezen wordt, spreekt Christus Zelf tot de lezer. Terwijl je leest, bid en praat je met Hem.

Om die reden worden de Armeens Apostolische christenen aangemoedigd de Bijbel langzaam en aandachtig te lezen, zodat het bestuderen leidt tot gebed. Wanneer wij de Bijbel op een vrome manier benaderen, zien we dat Hij altijd actueel is. De Bijbel is geen geschrift dat in een ver verleden opgesteld is, maar een boodschap die hier en nu persoonlijk gericht wordt tot ons. De Bijbel bezit sacramentele krachten: het schenkt de lezer genade en brengt hem op een beslissend ontmoetingspunt. De ware betekenis van de Bijbel zal enkel duidelijk worden voor hen die de Bijbel zowel met hun geest als denkvermogen bestuderen, maar bovenal hulp vragen van God. Het wordt daarom zeer aangeraden om vooraf een gebed te doen tot God: vraag de Heer om je te helpen Zijn woord te begrijpen. Vraag de Heer om kracht en wijsheid en Hij zal je deze geven.