Nooit eerder in de geschiedenis heeft muziek een grotere rol gespeeld dan in de huidige maatschappij. Muziek is overal om ons heen en het heeft een verslavende eigenschap. Bij het bepalen of men naar wereldlijke muziek mag luisteren, zijn er drie hoofdzaken die in overweging genomen moeten worden: (I) het doel van muziek, (II) de muziekstijl en (III) de strekking van de songtekst.

I Het doel van muziek.

In de Bijbel wordt muziek vaak gebruikt voor de verheerlijking van God. In het Nieuwe Testament spoort de apostel Paulus christenen aan om elkaar te bemoedigen met muziek: “en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer ” (Efeziërs). De vraag die christenen zich steeds moeten stellen is: wat wil men bereiken met dit lied en welke ideeën worden ons met dit nummer opgelegd? Soms kan wereldlijke muziek ons distantiëren van het Woord van God. De wereldlijke muziek gaan dan over zaken die de Bijbel afkeurt: materialisme, losbandigheid, drank en drugs, het uitlokken van ongepast gedrag of zelfverheerlijking. Wanneer muziek wordt ingezet met goede, oprechte en nederige motieven, zoals nationale liederen, dan kan dat zonder meer worden beluisterd.

II De muziekstijl.

De Bijbel veroordeelt geen enkele specifieke muziekstijl of muziekinstrument als goddeloos. Daarbij vermeldt de Bijbel wel talloze snaar- en blaasinstrumenten, zoals de harp. Het is dus niet van belang naar welke muziekstijl je graag luistert, of het rap of klassiek is.

III De strekking van de muziektekst.

Bij dit laatste punt staan we wat langer stil. Bij de strekking wordt gekeken naar de woordkeuze, het doel en de boodschap die de artiest met zijn nummer meegeeft. Een goede leidraad hierbij is hetgeen wat staat in Filippenzen 4:8,“Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.” Als we ons met deze zaken bezighouden, dan kan een christen naar wereldlijke muziek luisteren.

Veel wereldlijke muziek voldoet echter niet aan de norm van Filippenzen 4:8. Wereldlijke muziek roept vaak op tot immoreel en gewelddadig gedrag, terwijl er neergekeken wordt op reinheid en integriteit. Als een lied iets verheerlijkt dat zich tegen God richt, moet een christen er niet naar luisteren. Er zijn echter veel wereldlijke liedjes die God niet benoemen maar wel waarden zoals eerlijkheid, reinheid en integriteit in ere houden. Als een liefdesliedje de heiligheid van het huwelijk en/of de puurheid van echte liefde bevordert, kan er met plezier naar geluisterd worden – zelfs als er in de tekst niets gezegd wordt over God of de Bijbel. Het gebruiken van scheldwoorden of ongepaste teksten wordt dus streng afgekeurd.

Tot slot

Om te denken dat muziek ons gedrag of denkwijze niet of in geringe mate beïnvloedt, zou zeer naïef zijn. Ons blootstellen aan zondige muziek moet daarom zoveel mogelijk worden vermeden. Muziek die wordt gebruikt om God te prijzen en te verheerlijken, heeft de voorkeur voor de christelijke geest.

P.S. Weet je niet zeker of hetgeen waar jij naar luistert wel toegestaan is: luister dan naar je onderbuikgevoel. De Heilige Geest spreekt ons aan via ons gevoel. Voelt iets niet goed? Dan is de kans groot dat God jou op die manier wil waarschuwen. Weet je het dan nog niet zeker? Bedenk of je ditzelfde nummer zou beluisteren bij Gods aanwezigheid. Vergeet dan niet dat deze voorstelling ook de werkelijkheid behelst: God ziet alles.