De gebeden van deze Heilige is in een bepaalde volgorde geschreven en wordt ook in deze volgorde gezegd. Niet alle gebeden zijn nog gepubliceerd in Khorhurd. Deze zullen hier verschijnen wanneer dit is gebeurd.

De gebeden I t/m VII & XI staan nu online.

De gebeden van deze Heilige is in een bepaalde volgorde geschreven en wordt ook in deze volgorde gezegd. Niet alle gebeden zijn nog gepubliceerd in Khorhurd. Deze zullen hier verschijnen wanneer dit is gebeurd.

De gebeden I t/m VII & XI staan nu online.

Voor de vertaling en de uitspraak in Latijnse letters, kan je naar rechts vegen.

Filmpje gebed voorgelezen: Armeens en Nederlands

Գրաբար

Հաւատով խոստովանիմ
Եւ երկիր պագանեմ քեզ,
Հայր եւ Որդի եւ սուրբ Հոգի.
Անեղ եւ անմահ բնութիւն.
Արարիչ հրեշտակաց եւ մարդկան
Եւ ամենայն եղելոց.
Եւ ողորմեա քո արարածոց
Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Nederlands

Met geloof belijd ik
en aanbid ik U,
Vader, Zoon en Heilige Geest,
Ongeschapen en Onsterfelijk Wezen,
Schepper van de engelen en
de mensheid,
en van alles wat bestaat.
Ontferm U over Uw schepselen,
en mij, een groot zondaar.

ԱշԽարհաբար

Հավատով խոստովանում
և երկրպագում եմ Քեզ,
Հա՛յր և Որդի՛ և Սո՛ւրբ Հոգի,
անե՛ղ և անմա՛հ բնություն,
արարի՛չ հրեշտակների,
մարդկանց
և բոլոր արարածների.
ողորմի՛ր Քո արարածներին
և ինձ՝ բազմամեղիս:

Krapar
(Latijnse letters)Hawadow khosdowanim
Yew yergir bakanem kez,
Hayr yew Worti yew soerp Hoki.
Anegh yew anmah pnoetyoen.
Ararich hreshdagats yew
Martgan
Yew amenayn yeghelots
Yew woghormya ko araradzots
Yew indz pazmameghis.

Filmpje gebed voorgelezen: Armeens en Nederlands

Գրաբար

Հաւատով խոստովանիմ
Եւ երկիր պագանեմ քեզ,
Անբաժանելի լոյս,
Միասնական սուրբ
Երրորդութիւն
Եւ մի Աստուածութիւն,
Արարիչ լուսոյ եւ հալածիչ
խաւարի.
Հալածեա ի հոգւոյ իմմէ
Զխաւար մեղաց եւ
անգիտութեան.Եւ լուսաւորեա
զմիտս իմ ի ժամուս յայսմիկ՝
Աղօթել քեզ ի հաճոյս
Եւ ընդունիլ ի քէն
զխնդրուածս իմ.
Եւ ողորմեա քո արարածոց
Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Nederlands

Met geloof belijd ik
en aanbid ik U,
Ondeelbaar Licht,
verbonden Heilige Drie-eenheid
en één Godheid,
Schepper van het licht en Verdrijver
van het duister
Verdrijf uit mijn ziel
het duister van de zonde en onwetendheid,
en verlicht
mijn gedachten op dit moment
zodat ik bid naar Uw welbehagen
en van U ontvang
wat ik vraag.
En ontferm U over Uw schepselen,
en mij, een groot zondaar.

ԱշԽարհաբար

Հավատով խոստովանում
և երկրպագում եմ Քեզ,
անբաժանելի Լո՛ւյս,
միասնական Սո՛ւրբ
Երրորդություն
և Մի Աստվածությո՛ւն,
արարի՛չ լույսի և հալածի՛չ
խավարի:
Հալածի՛ր իմ հոգուց մեղքերի
ու անգիտության խավարը
և լուսավորի՛ր միտքս այս ժամին,
որ Քեզ հաճո աղոթեմ և ընդունեմ
Քեզնից իմ խնդրվածքները.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին և
ինձ՝ բազմամեղիս:

Krapar
(Latijnse letters)Havadow khosdowanim
yew yergir bakanem kez,
Anpajaneli loeys,
Miyasnagan soerp
Yerrortoetyoen
Yew mi Asdwadzoetyoen,
Ararich loeso yew haladzich
khawari.
Haladzya i hokwo imme
Zkhawar meghats yew
ankidoetyan, Yew loesaworya
zmids im i jamoes haysmig
Aghotel kez i hacoeys
Yew mtoenil i ken
zkhtrwadzs im.
Yew woghormya ko araradzots
Yew indz pazmameghis.

Filmpje gebed voorgelezen: Armeens en Nederlands

Գրաբար

Հայր երկնաւոր Աստուած
ճշմարիտ,
Որ առաքեցեր զՈրդիդ քո սիրելի
Ի խնդիր մոլորեալ ոչխարին.
Մեղայ յերկինս եւ առաջի քո.
Ընկալ զիս
որպէս զանառակ որդին.
Եւ զգեցո ինձ
զպատմուճանն առաջին՝
Զոր մերկացայ մեղօք,
Եւ ողորմեա քո
Արարածոց
Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Nederlands

Hemelse Vader,
Waarlijk God,
die Uw geliefde Zoon stuurde
om de verloren schaap
te zoeken,
ik heb gezondigd tegen de Hemel
en tegen U accepteer mij
zoals de verloren zoon,
en kleed mij het voormalige gewaad
die mij werd ontnomen door
de zonde.
En ontferm U over Uw schepselen,
en mij, een groot zondaar.

ԱշԽարհաբար

Հա՛յր երկնավոր, Աստվա՛ծ
ճշմարիտ,
որ առաքեցիր Քո սիրելի Որդուն՝
մոլորյալ ոչխարիս փնտրելու
համար. մեղանչեցի երկնքի և
Քո առաջ:
Ընդունի՛ր ինձ,
ինչպես անառակ որդուն,
և հագցրո՛ւ ինձ
առաջին պատմուճանը,
որից մերկացա մեղքի
պատճառով.և ողորմի՛ր
Քո արարածներին
և ինձ՝ բազմամեղիս:

Krapar
(Latijnse letters)Hayr yergnawor Asdwadz
cshmarid,
Wor araketser zWortit ko sireli
I khntir moloryal wochkharin.
Megha hergins yew araci ko.
Ngal zis
worbes zanarag wortin.
Yew zketso indz
zbadmoedzann aracin
Zor mergatsa meghok,
Yew woghormya ko
araradzots
Yew indz pazmameghis.
Գրաբար

Որդի Աստուծոյ Աստուած ճշմարիտ,
Որ խոնարհեցար ի հայրական ծոցոյ
Եւ առեր մարմին
ի սրբոյ կուսէն Մարիամայ
Վասն մերոյ փրկութեան՝
Խաչեցար եւ թաղեցար
Եւ յարեար ի մեռելոց
Եւ համբարձար փառօք
առ Հայր.
Մեղայ յերկինս եւ առաջի քո.
Յիշեա զիս որպէս զաւազակն՝
Յորժամ գաս արքայութեամբ քով.
Եւ ողորմեա քո արարածոց
Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Nederlands

Zoon van God, waarlijk God,
die neerdaalde uit de boezem van
de Vader
en belichaamde
bij de Heilige maagd Maria
omwille van onze verlossing
werd gekruisigd, begraven
en is verrezen uit de doden
en glorieus is opgevaren
naar de Vader.
Ik heb gezondigd tegen de Hemel en
tegen U,
gedenk mij, zoals de goede dief,
wanneer U in Uw Koninkrijk komt.
En ontferm U over Uw schepselen,
en mij, een groot zondaar.

ԱշԽարհաբար

Որդի՛ Աստծո, Աստվա՛ծ ճշմարիտ,
որ իջար հայրական ծոցից
և մարմին առար սուրբ
Կույս Մարիամից մեր
փրկության
համար, խաչվեցիր, թաղվեցիր
ու հարություն առար մեռելներից
և փառքով համբարձվեցիր
Հոր մոտ.
Մեղանչեցի երկնքի և Քո առաջ:
Հիշի՛ր ինձ, ինչպես ավազակին,
երբ գաս Քո արքայությամբ.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին
և ինձ՝ բազմամեղիս:

Krapar
(Latijnse letters)Worti Asdoedzo Asdwadz cshmarid
Wor khonarhetsar i hayragan dzotso
Yew arer marmin
I srpo goesen Mariama
Wasn mero prgoetyan
Khachetsar yew taghetsar
Yew haryar i merelots
Yew hampardzar parok
ar Hayr.
Megha hergins yew araci ko.
Hishya zis worbes zawazagn
Horjam kas arkayoetyamp kow.
Yew woghormya ko araradzots
Yew indz pazmameghis.
Գրաբար

Հոգի Աստուծոյ՝ Աստուած
ճշմարիտ,
Որ իջեր ի Յորդանան եւ ի վերնատունն
Եւ լուսաւորեցեր զիս մկրտու
թեամբ սուրբ աւազանին՝
Մեղայ յերկինս եւ առաջի քո.
Մաքրեա զիս
վերստին աստուածային հրով քով՝
Որպէս հրեղէն լեզուօք
Սուրբզառաքեալսն.
Եւ ողորմեա քո արարածոց
Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Nederlands

Geest van God, waarlijk God,
Die neerdaalde op de Jordaan en in
de Apostelzaal
en mij verlichtte middels de doop
in de Heilige Doopvont,
ik heb gezondigd tegen de Hemel
en tegen U,
zuiver mij nogmaals
met Uw Goddelijk vuur
zoals de vuurtongen
de Heilige Apostelen zuiverden.
En ontferm U over Uw schepselen,
en mij, een groot zondaar.

ԱշԽարհաբար

Հոգի՛ Աստծո, Աստվա՛ծ
ճշմարիտ,
որ իջար Հորդանան և
Վերնատուն
և լուսավորեցիր ինձ սուրբ
ավազանի մկրտությամբ.
մեղանչեցի երկնքի և Քո առաջ:
Մաքրի՛ր ինձ
վերստին Քո աստվածային
հրով, ինչպես որ հրեղեն
լեզուներով՝ սուրբ առաքյալներին.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին
և ինձ՝ բազմամեղիս:

Krapar
(Latijnse letters)Hoki Asdoedzo Asdwadz
Cshmarid,
Wo ricer I Hortanan yew i
Wernadoenn
Yew loesaworetser zis mgrdoe
Tyamp soerp awazanin
Megha hergins yew araci ko.
Makrya zis
Wersdin asdwatsajin hrow kow
Worbes hreghen lezwok
Soerpzarakyalsn.
Yew woghormya ko araradzots
Yew indz pazmameghis.
Գրաբար

Անեղ բնութիւն,
Մեղայ քեզ մտօք իմովք.
Հոգւով եւ մարմնով իմով.
Մի յիշեա զմեղս իմ զառաջինս՝
Վասն անուանդ քում սրբոյ.
Եւ ողորմեա քո արարածոց
Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Nederlands

Ongeschapen Wezen,
tegen U heb ik gezondigd, met mijn gedachten,
mijn ziel en mijn lichaam,
gedenk mijn voormalige zonden niet
omwille van Uw Heilige naam.
En ontferm U over Uw schepselen,
en mij, een groot zondaar.

ԱշԽարհաբար

Անե՛ղ բնություն,
մեղանչեցի Քո դեմ իմ մտքով,
հոգով և մարմնով:
Հանուն Քո սուրբ անվան մի՛
հիշիր իմ նախկին մեղքերը.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին
և ինձ՝ բազմամեղիս:

Krapar
(Latijnse letters)Anegh pnoetyoen,
Megha kez mdok imowk.
Hokwow yew marmnow imow
Mi hishya zmeghs im zaracins
Wasn anwant koem srpo.
Yew woghormya ko araradzots
Yew indz pazmameghis.
Գրաբար

Տեսող ամենայնի
Մեղայ քեզ,
Խորհրդով, բանիւ եւ գործով.
Ջնջեա զձեռագիր յանցանաց իմոց
Եւ գրեա զանուն իմ
ի դպրութեան կենաց.
Եւ ողորմեա քո արարածոց
Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Nederlands

Aanschouwer van alles,
tegen U heb ik gezondigd,
met mijn gedachten, woorden en daden
wis de sporen van mijn wandaden
en schrijf mijn naam
in het Boek des Levens.
En ontferm U over Uw schepselen,
en mij, een groot zondaar.

ԱշԽարհաբար

Ամեն ինչ տեսնո՛ղ,
մեղանչեցի Քո դեմ
խորհրդով, խոսքով և գործով:
Ջնջի՛ր ձեռագիրն իմ հանցանքների
և գրի՛ր անունս կյանքի գրքում.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին
և ինձ՝ բազմամեղիս:

Krapar
(Latijnse letters)Desogh amenayni
Megha kez,
Khrhrtow paniw yew kordzow.
Cncya zdzerakir hantsanats imots
Yew krya zanoen im
i tbroetyan genats
Yew woghormya ko araradzots
Yew indz pazmameghis.

Komt binnenkort.

Գրաբար

Ամենախնամ Տէր,
Դիր պահապան աչաց իմոց
Զերկիւղ քո սուրբ
Ոչ եւս հայիլ յայրատ.Եւ ականջաց իմոց՝
Ոչ ախորժել լսել զբանս չարութեան.
Եւ բերանոյ իմոյ՝
ոչ խօսիլ զստութիւն.Եւ սրտի իմոյ՝
ոչ խորհիլ զչարութիւն.Եւ ձեռաց
իմոց՝ ոչ գործել զանիրաւութիւն.
Եւ ոտից իմոց՝Ոչ գնալ ի ճանապարհս անօրէնութեան.
Այլ ուղղեա զշարժումն սոցա
Լինիլ միշտ ըստ պատուիրանաց
Քոց յամենայնի.
Եւ ողորմեա քո արարածոց
Եւ ինձ՝ բազմամեղիս

Nederlands

Heer, Albehoeder,
bescherm mijn ogen
met Uw Heilige ontzag
om niet meer onbeschaamd te kijken,
en mijn oren
om zich niet te vermaken met het horen van het kwaad,
en mijn mond om niet te liegen,
en mijn hart om niet meer kwaad te denken,
en mijn handen om geen ongerechtigheid te doen,
en mijn voetenom niet een ondeugdelijke
weg te bewandelen,
maar corrigeer hun bewegingen
om in alles, altijd overeen te stemmen
met Uw geboden.
En ontferm U over Uw schepselen,
en mij, een groot zondaar.

ԱշԽարհաբար

Ամենախնա՛մ Տեր,
Քո սուրբ երկյուղը պահապա՛ն
դիր իմ աչքերին,
որ այլևս անպատկառ
չնայեն, ականջներիս՝
որ չախորժեն չար խոսքեր
լսել, բերանիս՝ որ սուտ
չխոսի, սրտիս՝ որ չարը
չխորհի, ձեռքերիս՝ որ չգործեն անիրավություն,
և ոտքերիս՝ որ չընթանան
անօրինության ճանապարհներով:
Այլ ուղղորդի՛ր նրանց
շարժումը՝ ամեն ինչում
միշտ լինելու ըստ Քո պատվիրանների.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին
և ինձ՝ բազմամեղիս:

Krapar (Latijnse letters)

Amenakhnam Der,
Tir bahaban achats imots
Zergyoegh ko soerp
Woch yews hayil hayrjel lsel zpans
Charoetyan.
Yew perano imo
Woch khosil zsdoetyoen. Yew srdi imo
Woch khorhil zcharoetyoen. Yew dzerats
Imots woch kordzel zaniraoetyoen. Yew
Wodits imots Woch kna I canabarhs
Anorenoetyan. Ayl oeghya
Zsharjoemn sotsa
Linil mishd sd badwiranats
Kots hamenayni.
Yew woghormya ko araradzots
Yew indz pazmameghis.

Գրաբար

Տեսող ամենայնի
Հուր կենդանի Քրիստոս,
Զհուր սիրոյ քո, զոր արկեր յերկիր՝
Բորբոքեա յանձն իմ,
Զի այրեսցէ հոգւոյ իմոյ.
Եւ սրբեսցէ զխիղճն մտաց իմոյ.
Եւ մաքրեսցէ զմեղս մարմնոյ իմոյ.
Եւ վառեսցէ զլոյս գիտութեան քո
ի սրտի իմում,
Եւ ողորմեա քո արարածոց
Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Nederlands

Christus, levendig Vuur,
Wek Uw vlam van liefde, die U uitgestort heeft over de aarde, in mij,
zodat de gebreken van mijn ziel opbranden,
en zuiver mijn geweten,
en reinig mijn lichaam van mijn zondes,
en ontbrand Uw licht van wijsheid
in mijn hart.
En ontferm U over Uw schepselen,
en mij, een groot zondaar.

ԱշԽարհաբար

Հո՛ւր կենդանի Քրիստոս,
Քո սիրո հուրը, որ գցեցիր երկրի վրա, բորբոքի՛ր իմ մեջ,
որպեսզի այրի հոգուս ախտերը,
սրբի իմ խղճմտանքը,
մաքրի մարմնիս մեղքերը
և վառի Քո գիտության լ
ույսն իմ սրտում.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին
և ինձ՝ բազմամեղիս:

Krapar
(Latijnse letters)Hur gentani Krisdos,
Zhur siro ko, zor arger hergir
Porpokya handzn im,
Zi ayrestse hokwo imo.
Yew srpestse zkhighcn mdats imo.
Yew warestse zloeys kisoetyan ko
Isrdi imoem,
Yew woghormya ko araradzots
Yew indz pazmameghis.
Գրաբար

Ւմաստութիւն Հօր
Յիսուս, Տուր ինձ
զիմաստութիւն, Ջբարիս
խորհիլ եւ խօսիլ եւ
գործել Առաջի քո
յամենայն ժամ. Ի չար
խորհրդոց՝ ի բանից եւ ի
զիս. Եւ ողորմեա քո
արարածոց Եւ ինձ՝
բազմամեղիս։

Nederlands

Jezus, Wijsheid van de
Vader, verleen mij de
wijsheid, om ieder uur voor
U, het goede te denken, te
spreken en te doen, en
bevrijd mij van slechte
gedachten, woorden en daden.
En ontferm U over Uw schepselen,
en mij, een groot zondaar.

ԱշԽարհաբար

Հոր իմաստությոն
Հիսո՛ւս, տո՛ւր ինձ
խմաստութոյն՝ ամեն ժամ
Քո առջև բարին
խորհելու , խոսելու և
գործելու։ Փրկի՛ր ինձ չար
խորհուրդներից,
խոսքերից և գործերից․
և ողորմի՛ր Քո
արարածներին և ինձ՝
բազմամեղիս։

Krapar
(Latijnse letters)Imasdoetyoen Hor Hisoes,
Doer indz zimasdoetyoen,
zparis khorhil yev khosil
yev ordzel Araji ko
hamenayn jam. I char
khorhrtots i panits yev i zis.
Yew woghormya ko
araradzots Yew indz
pazmameghis.

Komt binnenkort.

Komt binnenkort.

Komt binnenkort.

Komt binnenkort.

Komt binnenkort.

Komt binnenkort.

Komt binnenkort.

Komt binnenkort.

Komt binnenkort.

Komt binnenkort.

Komt binnenkort.

Komt binnenkort.

Komt binnenkort.