6 juni 2021

Vandaag is een gekoesterde en heilige feestdag voor elke Armeense christen, namelijk de geboortedag van de Moederkathedraal, Heilige Etchmiadzin.

Laten we in onze beleving terugkeren naar Etchmiadzin en buigen voor de heilige majesteit die onze Moederkathedraal heeft. Laten we genieten van de goddelijke vrede die een liefhebbende moeder haar kinderen geeft. Etchmiadzin is heilig voor elke Armeniër. Etchmiadzin is de getuigenis van de goddelijke waarheid, de waarheid van het evangelie, de getuigenis van de authenticiteit van het geloof van de Gregorius de Verlichter. Die heilige plaats, de onschatbare parel van de Armeense wereld, die werd gezegend door de neerdaling van Christus, geheiligd door het Licht dat uit de hemel druipt, werd een baken voor degenen die op zoek zijn naar licht en waarheid, om de missie te ondernemen om hen naar Christus te brengen.

Een van de Bijbellezingen van vandaag komt uit het boek Spreuken: ‘Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zeven zuilen heeft ze uitgekapt. Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd, haar tafel heeft ze gedekt. Haar dienaressen heeft zij de stad in gestuurd, zelf roept zij vanaf de hoogste plaats: ‘Onnozele mensen, komt toch deze kant op.’ Wie geen verstand heeft roep ze toe: ‘Kom, eet het brood dat ik je geef, drink de wijn die ik heb gemengd. Wees niet langer zo onnozel, leef, en betreed de weg van het inzicht.’ (Spreuken 9:1-6). Deze zinnen hebben een diepe en mysterieuze betekenis. De Kerkvaders vertellen dat dit zowel Christus als Zijn Lichaam, de Kerk, betreft. En in Hem en Zijn Kerk zijn de goddelijke wijsheid en leiding. Buiten Christus en Zijn Kerk is er ongevoeligheid, dwaasheid en geestelijke blindheid en diegenen die niet in Christus zijn staan onder de macht van dit alles. Als iemand daadwerkelijk wijs wil zijn moet die zich wenden tot de Kerk en de gedachten en ‘wijsheden’ die van buiten komen buiten zich laten.

Vandaag, terwijl we de geboorte van onze Moederkathedraal vieren, vieren we de bevestiging van Gods waarheid, zorg en barmhartigheid. Toen Christus ten hemel was opgevaren heeft Hij zijn volgelingen niet zonder leiding achtergelaten. Elke apostolische kerk is daar een getuige en bewijs van. “De geest van de Heer zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de Heer.” (Jesaja 11:2-3). De Kerk is de drager van het gebod van Christus en de volgeling van de weg van de apostelen. Al meer dan zeventien eeuwen heeft de Armeense Kerk de traditie in stand gehouden en voortgezet die door de apostelen van de vaderen is doorgegeven. De goddelijke uitstraling schijnt helder in de Armeense lucht, die het antwoord is op de oprechte gebeden van de grote Armeense patriarch, Gregorius de Verlichter.

Volgens het plan van de hemelse Architect werd de heilige Etchmiadzin gebouwd en werd het de moeder van alle andere Armeense kerken. En als de moeder heilig is en de grootste waarde voor Armeniërs, dan zou het welzijn en de bescherming van de moederstoel van de heilige Etchmiadzin de eer en heilige plicht van elke Armeniër moeten zijn. Laten we vandaag bidden voor de standvastigheid van onze Moederkathedraal. Moge het heilige Kruis, dat de koepel van elke kerk bekroont, de fundamenten van de Armeense kerk bewaren.

Evangelie: Mattheüs 14:27-36

27Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ 28Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ 29Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 32Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’

34Toen ze overgestoken waren, gingen ze aan land bij Gennesaret. 35De mensen daar herkenden hem en maakten zijn komst overal in de omgeving bekend, en men bracht allen die ziek waren bij hem. 36Die smeekten hem alleen maar de zoom van zijn kleed te mogen aanraken. En iedereen die dat deed werd genezen en was volkomen gezond.

 

 

13 juni 2021

“Vertrouw op de Heer en doe het goede.” – Psalm 36:3.

Het christendom bouwt bruggen van liefde tussen verschillende mensen, maakt geen onderscheid tussen rijk, arm, gezond, ziek, man en vrouw, verbindt kennissen en vreemdelingen, familieleden, vrienden, volwassenen en kinderen, want de essentie ervan is dat niemand zichzelf moet afscheiden, zichzelf boven de ander mag verheffen, en de ander moet zichzelf niet als afgewezen door God beschouwen.

De christelijke zachtheid en warmte die uit ons geloof voortkomen, zijn één van de grootste gaven van de Heilige Geest, die op Zijn beurt de banden en relaties van mensen voedt. Dit zijn grote indicatoren van de liefde. Het is belangrijk dat vriendelijke gesprekken geen vleierij zijn. Het streeft een doel na, iemand niet kwetsen en met de liefde van Christus omgaan met eenieder. Tegelijkertijd moet er niet gelogen worden en geen valse relaties worden opgebouwd. De warme en menselijke omgang is belangrijk, want mensen voelen altijd de behoefte naar warmte en vriendelijkheid die voortvloeien uit een schoon hart en pure liefde.

Onze Heer en Redder Jezus Christus wil dat het paradijs in eerste instantie in de menselijke geest, hart en gedachten wordt geschapen, zodat mensen vervolgens hun omgeving veranderen in een paradijs, wat gebaseerd is op de christelijke liefde en zoetigheid. De mens moet altijd vooruitgang maken in zijn geloof, maar de illusies van de wereld kunnen de uitdrukking van zoetheid en warmte belemmeren, menselijke trots voeden en hem onverschillig maken. Maar het belangrijkste punt bij het onderwijzen van de geboden van God is liefde en aandacht voor elkaar.

We bereiken geleidelijk het gewenste spirituele resultaat, door de genade en barmhartigheid van God. Door onze persoonlijke kwaliteiten te corrigeren, wordt ons hart barmhartig voor iedereen, want barmhartigheid is niet alleen materiële hulp, maar elke gedachte, woord en daad gaat vergezeld met liefde, zoetheid en warmte. De heilige Johannes Chrysostomus zegt: “Men moet weten dat het moeilijk is om het Koninkrijk binnen te gaan zonder genade, ook al is men celibatair of een persoon van gebed, het is hetzelfde, zonder liefde is alles gebrekkig.”

Het is belangrijk om te onthouden dat relaties tussen God en de mens worden afgemeten aan relaties tussen de mens. Laten we elkaar daarom steunen met christelijke warmte en vriendelijkheid, met niet-aflatende toewijding en onvoorwaardelijke inzet. Het is met deze zorgzame waarden dat de harten van mensen met elkaar verbonden moeten zijn, zij zullen ons naar het paradijselijk tuin leiden.

Elke christen kan getuigen dat het zoet is om de aanwezigheid van God in de ziel en in het leven te voelen. Het leven is zoet als een persoon goed doet zonder verwachtingen te hebben, en de zoetheid van het goede en zegen wordt genoten door zowel de gever als de ontvanger. Diegene die vergeeft en diegene die vergeven wordt ervaren zoetheid en warmte, terwijl ze door onverzoenlijkheid en boosaardigheid hun menselijke relatie zouden ruïneren.

Laten we niet nalaten onze relaties met anderen te vermengen met goddelijke liefde en vriendelijkheid, want onze Heer Christus heeft ons geleerd lief te hebben en te vergeven.

De Zoon van God werd voor ons zondaars gekruisigd en gaf ons de hoop op eeuwig leven. God luistert naar ieder van ons met oneindige liefde en vriendelijkheid als we ons in geloof tot Hem wenden. Daarom, aangezien we zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, moeten we in staat zijn om warmte en zoetheid te geven aan het leven van mensen, zelfs door naar hen te luisteren, door ons verlangen om in onze tijd voor hen te zorgen, zoals de apostel Paulus zegt in zijn brief aan de Kolossenzen: “Jullie zijn door God uitgekozen. Jullie zijn van Hem en Hij houdt heel veel van jullie. Wees daarom zelf ook vol medelijden, goedheid, bescheidenheid, vriendelijkheid en geduld. Wees verdraagzaam. Vergeef elkaar als je iets tegen elkaar hebt. Net zoals Christus jullie vergeven heeft, moeten jullie ook elkaar vergeven. Wees vooral vol liefde. Want de liefde houdt alles met een volmaakte eenheid bij elkaar.” (Kolossenzen 3:12-14).

Het is een goddelijke troost voor een persoon wanneer hij zoetheid en warmte van anderen ontvangt, maar het op een oprecht wijze krijgt. Laten we onszelf vullen met vriendelijke woorden, warmte en zoetheid, zodat hoop en geloof mensen leiden, zodat mensen niet ophouden in het goede te geloven, het verlangen om te leven en te creëren niet te verliezen. Zoals het boek Spreuken zegt: “Vriendelijke woorden zijn als honing voor de ziel en als medicijn voor het lichaam.” (Spreuken 16:24). Dus laten we sterk zijn in God, laten we op onze Heer vertrouwen en goed doen.

Evangelie: Mattheüs 12:1-8

121In die tijd liep Jezus op een sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen hadden honger en begonnen aren te plukken en ervan te eten. 2Toen de farizeeën dat zagen, zeiden ze tegen hem: ‘Kijk, uw leerlingen doen iets dat op sabbat niet mag.’ 3Hij antwoordde: ‘Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden, 4hoe hij het huis van God binnenging en er met hen van de toonbroden at, terwijl noch hij noch zijn mannen daarvan mochten eten, alleen de priesters? 5En hebt u niet in de wet gelezen dat de priesters die op sabbat in de tempel dienstdoen en zo de sabbat ontwijden, onschuldig zijn? 6Ik zeg u: hier gaat het om meer dan de tempel! 7Als u begrepen had wat bedoeld wordt met: “Barmhartigheid wil ik, geen offers,” dan zou u geen onschuldigen hebben veroordeeld. 8Want de Mensenzoon is heer en meester over de sabbat.’

 

 

20 juni 2021

Gisteren vierde de Armeense Apostolische kerk het feest van de relikwieën van de grote patriarch Gregorius de Verlichter en boog voor zijn heilige rechterhand. Een van de belangrijkste heiligdommen van de Armeense kerk die wordt bewaard in de Moederkathedraal van de Heilige Etchmiadzin.

In het geval van zowel iconen als relikwieën eren wij niet het bot, maar degene aan wie de gewijde relikwieën toebehoren. Wij eren de heiligen omdat wij Christus in hen zien. Wij eren de heiligen omdat wij de vervulling van de evangelieboodschappen door hen zien.

De heiligen bewijzen ons dat de geboden van de Heer perfect vervuld zijn, dat heiligheid een toegankelijke realiteit is. ‘Net als de Heilige die je riep, leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft Heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want Ik ben Heilig’ zegt de apostel Petrus (1 Petr. 1: 15-16) en door zijn eigen voorbeeld en door zijn eigen leven bewijst hij, dat een gewone visser in deze tijd, niet betekent dat men niet naar heiligheid kan streven en die ook kan bereiken.

Elke christen wordt tot heiligheid geroepen. “Ik ben de HEER, jullie God. Jullie moeten heilig zijn. Wees heilig, want ik ben heilig.” (Leviticus 11:44) en “Weest dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is” (Mattheüs. 5:48). En hoe dit moet gebeuren, schieten de heiligen hier te hulp, als levend voorbeeld voor de Strijdende kerk.

Heiligen zijn mensen zoals wij, geboren uit een sterfelijke vader en moeder, opgegroeid in verschillende gezinnen en omstandigheden, met verschillende uitingen van gedrag, maar uiteindelijk verenigd door de kroon van heiligheid. Het zijn mensen die meer van Christus hielden dan van zichzelf. Ze vochten in de eerste plaats tegen zichzelf en konden samen met de apostel Paulus zeggen: “Ik leef vanaf nu, maar ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij” (Galaten. 2:20). Heilige Gregorius de Verlichter en alle andere heiligen erkenden werkelijk de liefde van God en offerden hun hele leven, hun hele essentie voor die liefde.

Heilige Gregorius de Verlichter diende in het koninklijk paleis, heilige Pantaleon was een arts, heilige George en heilige Sarkis waren generaals, heilige Sandukht was een prinses, Heilige Maria van Egypte was een immorele vrouw, heilige Kirakos was pas drie jaar oud, de dochters van heilige Sophia waren negen, tien en twaalf jaar. Maar ze waren allemaal verenigd door de liefde van Christus. De liefde en het geloof waarin geslacht, leeftijd, nationaliteit en positie iemands streven naar heiligheid niet kunnen belemmeren.

Wij hebben onze nationaliteit, onze geboorteplaats of onze ouders niet gekozen, maar als we geboren zijn door de heilige wil van God, betekent dit dat we Zijn roeping kunnen volgen in precies de staat waarin we ons bevinden. Het betekent dat men voor heiligheid niet hoeft te zoeken naar bergen en woestijnen, grote wonderen en buitengewone gebeurtenissen. Heiligheid is met ons, omdat de Heer iedereen zonder uitzondering roept, iedereen lief heeft en Zijn genade is voor iedereen.

Van ons wordt verwacht om alleen het voorbeeld van de heiligen te volgen en het pad van onze eigen heiligheid naar ons beste vermogen te bouwen. “De zielen van de heiligen zijn zo. Ze staan op voordat ze vallen, ze houden zich in voordat ze de zonde bereiken, omdat ze alert en waakzaam zijn”, zei Johannes Chrysostomus.

Daarom zou het doel van ons leven moeten zijn om in heiligheid te leven zodat wij, net als heilige Gregorius de Verlichter en de andere heiligen, godsgezind worden en de liefde voor Christus ons bloed wordt, de kleur van onze huid en de lucht die wij inademen.

Evangelie: Mattheüs 12:38-45

38Daarop reageerden enkele schriftgeleerden en farizeeën met een vraag: ‘Meester, we zouden graag een teken van u zien.’ 39Hij antwoordde: ‘Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona. 40Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven. 41Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij hadden zich bekeerd na de prediking van Jona, en hier ziet u iemand die meer is dan Jona! 42Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier ziet u iemand die meer is dan Salomo!

43Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, 44zegt hij: “Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb.” En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het leegstaat, schoongemaakt is en op orde gebracht. 45Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, die slechter zijn dan hijzelf, en zij allen nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen. Zo zal het ook gaan met deze verdorven generatie.’

 

 

27 juni 2021

Vandaag viert onze kerk de vinding van het kistje van de heilige Maagd Maria. De Armeense kerk eert de heilige Maagd hoog. Om dit te zien hoeven we alleen maar naar de altaren van onze kerken te kijken. Op alle altaren zien we de heilige Maagd met Christus als kind op haar schoot. Met haar ene hand houdt zij haar kind Christus vast en met de andere hand roept zij alle kinderen tot haar moederlijke schoot.

De mooie viering van vandaag is een erfenis. De gedachtenis aan de weinige maar onschatbare waarden die we hebben geërfd van de Moeder Gods. Vandaag herinneren we de kist van de heilige Maagd waarin haar kleding, hoofddoek en riem werd bewaard. En door het erven van deze relikwieën, hebben we het eren van de geliefde moeder van de Allerhoogste ook geërfd.

De Heilige Traditie van de kerk getuigd over de hulp en voorspraak van de heilige Moeder Gods. In alle tijden hebben de monniken, die een bijzondere liefde en toewijding aan haar hebben, getuigenissen achtergelaten die spreken over de levende liefde, adviezen en wonderen van de heilige maagd, die als doel hebben ons te helpen en de weg naar de verlossing te tonen. Laten we het visioen van een heilige uit het verleden herinneren. In zijn visioen verschijnt hij in de hemel en de engelen tonen hem de verblijfplaatsen en de vele heiligen. Na een tijd vraagt hij aan de engel waar de heilige Moeder Gods is.  De engel antwoordt: ‘Zij is neergedaald naar de aarde die vol is met verdriet om de behoeftigen te helpen en bedroefden te troosten.’

De heilige Moeder Gods haast zich naar de aarde om iemand brood te geven, een ander te beschermen van het gevaar van een mes in de rug, een ander om haar kind te bevrijden van ziektes en hiervoor moeten wij voortdurend dankbaar zijn en onze liefhebbende en zorgzame moeder zegenen. Maar los van dit alles moeten we altijd haar boodschap herinneren: ‘Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het.’ (Johannes 2:5). En hiermee gaf de zalige Maagd het antwoord op alle vragen van de wereld. Wil je leven? Houd je aan de geboden van de Heer. Wil je gelukkig zijn? Houd je aan de geboden van de Heer. Wil je een goed gezin met goede kinderen, hun vreugde en geluk en dan ze een gezegend leven hebben? Doe dan hetgeen dat jou liefdevolle en leven gevende Schepper tegen je zegt.

Laten we onze hemelse moeder liefhebben, zoals we onze aardse moeder liefhebben. Onze biologische moeder gaven ons leven in deze wereld en de heilige Moeder Gods neemt ons in haar schoot naar de hemel. Laat de heilige Maagd en haar persoonlijkheid voor altijd stralen en generatie op generatie worden bezongen door christelijke vrouwen en meiden en door alle monden worden gezegend. “U bent de levende ark van het Nieuwe Verbond, u heeft de deur geopend voor ons naar het beloofde Land, omdat u door de Heilige Geest het Woord van God in u heeft gedragen, waarvoor wij allen u altijd zullen zegenen.” (Hymne).

Evangelie: Mattheüs 13:24-30

24Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. 25Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. 26Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. 27De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” 28Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?” 29Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. 30Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.’”’