7 mei 2023

“Ik wil mij op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer” – Galaten 6:14

Vandaag is het het feest van de verschijning van het Heilig Kruis. Laten wij eens nadenken over de raad van het kruis en wat het inhoudt voor ons. Voor een christen is het kruis een kroon die de betekenis van het leven van Christus verklaart, het leven waarin Jezus uit liefde voor de mensheid naar de wereld kwam, leed en, werd gekruisigd en met Zijn kruisiging een nieuwe betekenis en raad aan het kruis gaf.

Volgens Davit Anhaght aanbidt de christelijke kerk het kruis, omdat het kruis de vorm van Christus heeft en Christus op elk moment aan het kruis is, Hij één wordt met het kruis en het kruis ook nooit verlaat. Volgens Agathangelus is het kruis een schild ter bescherming van het kwaad. Met Zijn kruisiging opende de Zoon van God voor de mensheid de weg naar het eeuwig leven, de weg die de mens naar God leidt. Een persoon die het kruis verlaat en zichzelf berooft van de levengevende kracht van het kruis wordt ontdaan van zijn spiritualiteit. Jaloezie, bitterheid, innerlijke strijd, zielsangst en allerlei soorten slechtheid zijn de kenmerken van een persoon die zich in ongeloof van het kruis heeft afgewend.Laten wij luisteren naar wat onze triade Grigor Tatevatsi zegt over de Raad van het Kruis. “Als wij onszelf beschutten met het kruis, doordat onze rug erdoor versterkt wordt en wij leunen op het kruis, doordat als ons hart erop is gevestigd, krijgen wij drie soorten zegeningen: wijsheid, kracht en onsterfelijkheid.

Als wij dus door kennis en geloof beschermd worden door deze drievoudige goedheid, verwerven wij wijsheid en begrijpen wij dat de Gekruisigde God onschuldig was, maar stierf voor onze redding, om ons van onze schulden af te lossen en ons van de dood te bevrijden. Met hoop en hart leunen wij op het kruis om ons te versterken om de macht van de duivel te overwinnen. Zo worden wij wijs van geest, sterk van lichaam en onsterfelijk van ziel, omdat wij door het kruis beschermd worden.

Het kruis is de prediking van de apostelen en de zekerheid van de aarde.
Het kruis is de berisping van de onschuldigen en de verlosser van de schuldigen.
Het kruis is de weg van de verlorenen en de straal van de verduisterden.
Het kruis is een haven voor zeilers en een toevluchtsoord voor reizigers.
Het kruis is een spiritueel wapen en een onvergankelijk zwaard.
Het kruis is de vernietiger van de hel en de bevrijder van gevangenen.
Het kruis is het zegel van de graven en de opstanding van het leven.
Het kruis is de boom des levens en de vrucht van onsterfelijkheid.
Het kruis is degene die de poorten van de hemel opent en het koninkrijk als erfenis geeft.
Het kruis is de blindheid van ongelovigen en de kracht van gelovigen.
Het kruis is de glorie van Christus en de roem van christenen.

Het Armeense volk heeft altijd met geloof en trots naar het kruis van Christus gekeken en het als een bron van kracht gezien. Onze vaders zagen in het kruis de zin van hun bestaan ​​en de bron van het leven. Onze vaders hebben door de eeuwen heen nooit het Kruis verraden en de Gekruisigde nooit verloochend. Het kruis werd niet alleen een bron van leven, maar ook een bron van inspiratie voor de gelovige Armeniër. Zo ontstonden prachtige kruisstenen (khachkars), die tegenwoordig de spirituele rijkdom van het Armeense volk zijn en een belofte van onsterfelijkheid. Geen enkel volk wijdde zich zo aan het Kruis als het Armeense volk en een ander volk was zo trouw aan het kruis als het Armeense volk. Het Armeense volk aanvaardde als eerste het kruis en bleef trouw aan diens missie. Door de eeuwen heen waren er mensen die het kruis ontkenden, er waren vijanden van het kruis, en die zijn er nog steeds, maar als geheel was ons volk de enige die het kruis nooit uit zijn leven heeft verwijderd en de boodschap van het kruis nooit uit zijn hart heeft gehaald. De mensen die trots zijn over het kruis van Christus zullen nooit sterven, omdat zij de dood met het kruis verslaan.

Wij zijn vandaag nog steeds geroepen om door de Raad van het Kruis aan te sterken en om een ​​nieuw leven te leiden.

Evangelie: Johannes 7:14-23

Jezus op het Loofhuttenfeest

14Toen het feest al halverwege was, ging Jezus naar de tempel en hij gaf er onderricht. 15De Joden waren verbaasd: ‘Hoe weet hij dat allemaal, terwijl hij geen opleiding heeft gehad?’ 16Jezus zei: ‘Wat ik onderwijs heb ik niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft. 17Wie ernaar streeft te doen wat God wil, zal weten of mijn leer van God komt of dat ik namens mezelf spreek. 18Wie namens zichzelf spreekt, is uit op zijn eigen eer, maar wie uit is op de eer van wie hem gezonden heeft is betrouwbaar; hij bedriegt niemand. 19U heeft van Mozes toch de wet gekregen? Maar niemand houdt zich aan de wet. Waarom probeert u mij te doden?’ 20‘U bent bezeten!’ riepen de mensen. ‘Wie probeert u dan te doden?’ 21Jezus antwoordde: ‘Eén ding heb ik gedaan, en u staat allemaal versteld. 22Nu heeft Mozes u de besnijdenis gegeven – niet dat die van Mozes komt, ze komt van de aartsvaders – en u besnijdt ook op Sabbat. 23Als er op sabbat besneden wordt omdat anders de wet van Mozes wordt overtreden, waarom bent u dan kwaad wanneer ik op sabbat iemand helemaal gezond maak?

 

 

 

14 mei 2023

‘‘Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomst zal hij gered worden’’ – Johannes 10:9

Een keuze waar wij de vruchten van tot in de eeuwigheid zullen plukken.

Er is één weg en één deur richting het Koninkrijk, en die ene weg en die ene deur is Jezus Christus. ‘‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.’’ (Johannes 14:6). ‘‘Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden’’ (Johannes 10:9). De deur is een middel en een mogelijkheid om toe te treden tot een andere omgeving. Christus heeft als de weg en de deur van het leven, ons de mogelijkheid gegeven om tot de hemel toe te treden, tot het eeuwige leven.

Totdat een christen de verlossende en nauwe deur bereikt, moet die, volgens het Woord van de Heer, een nauwe en moeilijke weg doorgaan. ‘‘Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.’’ (Mattheüs 7:13-14). Wanneer ze aan een van de kerkvaders vragen: ‘‘Wat is de nauwe weg?’’ antwoordt hij: ‘‘Het is: voor de liefde van God, bedwingen van je eigen gedachten en ontwortelen van je eigen verlangens.’’ Dit is tevens de betekenis van: ‘‘Maar wij hebben alles achtergelaten en zijn U gevolgd.’’ (Mattheüs 19:27).’

De nauwe weg en nauwe deur veronderstelt dienstbaarheid en nederigheid. Het is niet mogelijk om die nauwe weg en deur te verbreden. Om die nauwe weg en deur te doorlopen moet je je eigen ‘ik’, die brutaal is, afwijzen. Heilige Efrem, de Syriër merkt op dat nederigheid de weg en de deur naar het Koninkrijk is. ‘Trots is het wapen van het kwade. Hiermee heeft het kwaad onze vader, Adam, mee gedood en het kwaad voortgezet met het doden van al Adams kinderen. Het wapen van onze Schepper is nederigheid, dat Hij heeft gericht tot het kwaad en dat Hij vanuit de hemel omlaag heeft geworpen. De Apostelen hadden zich bewapend met nederigheid en hebben daarmee de ware gelovigen overwonnen. Hij heeft aan alle mensen van alle tijden de overwinning geschonken. Degene die door de nauwe deur wil toetreden tot het Hemelse Koninkrijk, moet zich wapenen met nederigheid.’

Op deze nauwe weg hoedt en leert onze Heer, als goede herder, om barmhartigheid en geduld te tonen aan iedereen die afgeweken is van de verlossende weg. Een van de verlossende lessen, als nieuws voor iedereen, verkondigt: ‘‘Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.’’ (Marcus 16:16). Iemand die door de doop opnieuw is geboren en waardig is geworden erfgenaam van God te worden, zal door te leven volgens het heilige Schrift, waardig worden om de verlossende weg en de zalige grens met Christus over te gaan. Dan zal hij in aanwezigheid van Christus zijn en de grootste eer, het zalige, eeuwige leven, waardig worden.

Evangelie: Johannes 9:39-10:10

39Jezus zei: ‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.’ 40Een paar farizeeën die bij Hem stonden en dat hoorden, zeiden: ‘Wij zijn toch zeker niet blind!’ 41‘Was u maar blind,’ zei Jezus, ‘dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.

101Werkelijk, Ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. 2Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. 3Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. 4Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. 5Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’

6Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat Hij bedoelde. 7Daarom vervolgde Hij: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, Ik ben de deur voor de schapen. 8Zij die vóór Mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar naar hen hebben de schapen niet geluisterd. 9Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. 10Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

 

 

 

21 mei 2023

Vandaag viert de Armeense Kerk de Tweede Palmzondag, die enigszins verbonden is met de prachtige nationale traditie en de naam van St. Gregorius de Verlichter.

Volgens de verhalen genoot onze geloofsvader St. Gregorius de Verlichter tijdens zijn gevangenschap in Khor Virap van de aanwezigheid van een engel. Echter was de engel op de vierde dag van de Hemelvaart afwezig. Als de Verlichter de volgende dag om de reden vraagt, antwoordt de engel dat de negen klassen van engelen een feest vieren ter eren van de Hemelvaart van de Heer. De engel, die van de vierde klas was, wilde op die dag uiteraard niet afwezig zijn om ook deel te maken van deze vreugde.

Door de feitelijke Palmzondag te vergelijken met de plechtige intocht van Jezus in het aardse Jeruzalem, noemden onze vaders, de herdenking van de plechtige intocht van Christus in het hemelse Jeruzalem vergezeld van engelen, de Tweede Palmzondag.

Deze prachtige traditie komt om ons te bemoedigen dat degenen die in de Heer Jezus Christus geloven, die gewapend zijn met een volmaakt vertrouwen in God en klaar zijn voor elk offer, nooit alleen zijn tijdens hun moeilijkste beproevingen. Niemand verkeerde in zulke hopeloze omstandigheden als de Verlichter in de gevangenis van Khor Virap, die vol slangen en schorpioenen zat. Niemand was zo alleen en verlaten als de Verlichter in de eenzaamheid en duisternis van Khor Virap. De vader van ons geloof was echter niet alleen in de donkere binnenplaats van Khor Virap, want de goddelijke aanwezigheid versterkte en moedigde hem aan.

Zie hoe St. Gregorius de Verlichter, vóór het lijden en gevangenschap, zijn onbetwistbare vertrouwen in het eeuwige leven formuleert als antwoord op de bedreigingen van koning Tiridates. “Wij zijn nooit wanhopig, omdat wij de Levende God aanbidden, die ons leven kan geven wanneer Hij maar wil, want zelfs als wij sterven, leven we. Zoals de Zoon van God stierf en weer opstond, ons een voorbeeld van leven toonde door zijn opstanding, zo zullen wij voor eeuwig leven als wij voor Hem sterven.” (Agathangelos, E 25-26). Laten wij tot God bidden dat we, door de vader van ons geloof, Sint Gregorius de Verlichter te volgen, zodat we ons kunnen wapenen met een vurig geloof en een onwankelbaar vertrouwen om alle moeilijkheden en beproevingen van het leven het hoofd te bieden.

Evangelie: Johannes 12:12-23

Intocht in Jeruzalem

12De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, 13 haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, Hem tegemoet, terwijl ze riepen: ‘Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.’ 14 Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: 15 ‘Vrees niet, vrouwe Sion, je koning is in aantocht, en Hij zit op een ezelsveulen.’ 16Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over Hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was. 17De mensen die erbij waren geweest toen Hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. 18Daarom ging de menigte Hem tegemoet; ze hadden gehoord dat Hij dit teken had verricht. 19En de farizeeën zeiden tegen elkaar: ‘Je ziet dat wij niets bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld loopt achter Hem aan.’

Jezus spreekt over zijn dood

20Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. 21Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen of ze Jezus konden zien. 22Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 23Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven.

 

 

 

28 mei 2023

“En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.” – Handelingen 2:1-2

Vandaag is het Pinksteren.

De Geest arriveert volgens het evangelie van Johannes als een ademtocht, licht en kalm. “Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: Ontvang de heilige Geest” (Johannes 20:22).

De Heilige Geest arriveert volgens het verhaal van Lucas als een moedige, doelgerichte wind die deuren op de hak opent met vurige woorden (Handelingen 2:2).

De Heilige Geest arriveert uit ervaring van de apostel Paulus, als een geschenk, beeldschoon en voor elk een ander genie (Galaten 5:22).

Drie verschillende manieren om te zeggen dat de Geest alle manieren van leven kent en het tot bloei brengt. De Heilige Geest hangt niet af van de geschiedenis, maar de geschiedenis hangt af van Zijn vrije en creatieve wind.

Een uitbarsting van liefde. De Heilige Geest is Gods opname, waarvan de oevers overstromen van een zoekende liefde die drukt, verspreid, overvloeit en een weg opent naar het menselijk hart.

Een uitbarsting van het leven. De Heilige Geest is wat leven geeft aan God. God geeft de mens hetgeen dat Hij heeft om te leven. God wil niet dat de mens bestaat om Hem te dienen, maar om door Hem te leven. Hij schiep de mens niet om het leven terug te winnen dat Hij hem had gegeven, maar om de verborgen bron van al Zijn energie weer wakker te maken.

Een vurige vloed. Het symbool van vuur houdt in dat de Geest als geschenk het vuur brengt dat de harten van de leerlingen van Emmaüs doorboorde met de hoge temperatuur van de ziel, die zich verzet tegen de onverschilligheid en zorgeloosheid van het hart en de zieke en verlamde staat van het geloof. Hierdoor is de mens en de gelovige van vandaag weggekwijnd.

De verrassing van de eerste dag. “Hoe komt het dat ieder van ons hun woorden in zijn moedertaal hoort?” Vanaf het begin en altijd spreekt de Geest van God tot elke persoon. Zijn woord richt zich tot het diepe, aangeboren, essentiële deel dat in elke persoon aanwezig is en dat vóór alle indelingen van ras, nationaliteit, rijkdom, cultuur, leeftijd en religie komt.

Het gaat er niet alleen om Babylon’s taalverdeling op zijn kop te zetten. Nu spreekt de Geest mijn taal van feestvreugde en bedroefdheid, vermoeidheid en verdriet. “Gods woord wordt mijn taal, mijn passie, mijn leven en mijn hartstocht”, zegt een van de theologen. Het wordt het beste deel van mij, de geheime adem van elk woord.

De aarde is vol van de Geest. Kijk rond, zoek, leg je oor tegen de wind op de afgronden en luister naar de ademhaling van het hart. De aarde is vol van God. Zoek naar de reddende schoonheid, liefde in elke liefde. Het land is vol. En onvermoeibaar brengt de Adem van God het stuifmeel van de lente en veegt de as van de dood weg.

Evangelie: Johannes 14:25-31

25Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. 26Later zal de Pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie in Mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.

27Ik laat jullie vrede na; Mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 28Jullie hebben toch gehoord dat Ik zei dat Ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je Mij liefhad, zou je blij zijn dat Ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan Ik. 29Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. 30Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over Mij, 31maar zo zal de wereld weten dat Ik de Vader liefheb en doe wat de Vader Mij heeft opgedragen. Kom, laten wij hier weggaan.’