1 oktober 2023

Elk jaar vieren alle christelijke kerken met grote plechtigheid de feestdagen gewijd aan het kruis. Maar in tegenstelling tot andere kerken heeft de Armeense Apostolische Kerk ook een nationale feestdag puur gewijd aan het Kruis, dat bekendstaat als het Heilige Kruis van Varaga.

Volgens de getuigenis van de historicus Agathanghegos vluchtten de maagden van Hripsime voor de vervolgingen van keizer Diocletianus naar Armenië, in de weilanden van Vagharshapat. Voordat ze Vagharshapat bereikten, vestigden ze zich op de berg Varaga, ten zuidoosten van het meer Van.

Heilige Hripsime overhandigde de heilige relikwie van de eikel van de Heer, die op zijn borst hangt, aan de biddende kluizenaars zodat zij het in een van de grotten veilig konden bewaren. Het heilige relikwie werd zo bewaard tot de 7e eeuw, toen in 653 de kluizenaar Todik met zijn leerling Joel aan het bidden was op de berg Varaga en God vroeg om genade. Plotseling verschijnen op de plaats van het kruis twaalf lichtgevende pilaren rond de bergen en daartussen schijnt het teken van het lichtgevende kruis, dat de liefhebbende maagden van de Heer met zich hadden meegebracht naar de Armeense wereld. Gedurende 12 dagen waren de lichtzuilen zelfs vanaf verre plaatsen zichtbaar.

De Catholicos Nerses Shinogh en Vard Sparapet, de zoon van prins Theodoros, gingen, zodra ze dit wisten, naar de berg Varaga om het wonder te zien.

Na het zien van het wonder stelde patriarch Nerses G Tayets (Shinogh) een bevel in om elk jaar op die dag het “Feest van het Heilige Kruis van Varaga” te vieren, ter ere van Christus en Zijn Heilige Kruis. Vervolgens bouwden ze twaalf kerken op de plaats waar de twaalf lichtzuilen verschenen en een kerk waar het Heilige Teken was, breidden ze uit met een klooster. Elk goddelijk wonder is geen doel op zichzelf, maar dient een specifiek doel, in de eerste plaats de redding van de mens. Wanneer God, de Schepper van de wereld, ongelovigen tot geloof wil brengen en sceptici in het geloof wil vestigen, verricht Hij met Zijn almachtige kracht een wonder, als een hemelse genade en gave. Die wonderen worden ook de externe impulsen die mensen aanzetten tot bekering tot God.

Het kruis is, zoals de apostel Paulus zegt, het teken van verzoening tussen ons en God (Colossenzen 1:19-20). Omdat Jezus met Zijn dood aan het kruis de hemel opende, die voorheen gesloten was sinds de dag waarop Adam en Eva van de verboden vrucht proefden en daardoor niet meer van de goddelijke genaden konden genieten en de dood de wereld binnentrad. Door de deuren van de geestelijke wereld te openen, bracht Jezus de communicatie tussen God en de mens op gang. Door onze natuur te nemen en die aan het kruis te nagelen, doodde Christus de zonde (Romeinen 6:6-7), versloeg Hij de dood middels Zijn opstanding, bracht Hij onze natuur weer tot leven, gaf haar het eeuwige leven, steeg vervolgens op, nam het mee naar de hemel en ging aan de rechterhand van de Vader zitten (Hebreeën 1:3). Zo werd het kruis getransformeerd van een symbool voor de dood in het symbool voor de levensboom.

En vandaag, aan de vooravond van de feestdag van het Heilige Varaga kruis, herstelt de Heer de Kerk en drukt een stempel van de gevestigde orde op ons, waarmee we, net zoals Hij de dood en de hel versloeg, als overwinnaar uit de beproevingen kunnen komen die ons confronteren.

Evangelie: Mattheüs 24:30-36

30Dan zal het teken van de Mensenzoon verschijnen aan de hemel en alle volken op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. 31 Dan zal Hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. 32 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 33 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat Hij in aantocht is en heel dichtbij. 34Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 35Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit.

36Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.

 

 

8 oktober 2023

“Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen?” – Marcus 11:28

Wat was de aard van het gezag van Jezus? Het Evangelie vertelt ons dat Hij ‘met gezag sprak’. Jezus had het echter niet over het gezag van de schriftgeleerden, de Farizeeën, de Sadduceeën of de hogepriesters. Zijn autoriteit straalde uit Zijn karakter. Jezus werd niet voor niets met autoriteit begiftigd, dat hij enige positie of autoriteit had. Zijn autoriteit wordt door één ding bepaald: Hij is de waarheid. Niemand kan hem negeren, een bezwaar maken of op dezelfde manier reageren.

Daarnaast bestaat macht uit dienstbaarheid. Wij zijn de meesters van ons land, maar als meesters zijn we verplicht dat land te dienen. Dat is precies wat Jezus zei en deed. Hij waste de voeten van de apostelen, Hij die de Leraar was en de Heer zei dat Hij kwam om te dienen en niet om dienst te aanvaarden. Daarom geloof ik dat het gezag van de Kerk voortkomt uit twee bronnen: van het getuigen van de waarheid en deugdzame opvolging. Als macht op deze manier wordt uitgeoefend, wordt deze met liefde ontvangen. Anders is de bestuurlijke macht die niet op deze twee principes is gebaseerd, slechts een formele macht.

Evangelie: Marcus 11:27-33

Confrontatie met hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten

27 Ze kwamen weer in Jeruzalem aan. Toen Jezus zich in de tempel ophield, kwamen de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten van het volk naar Hem toe 28 en vroegen Hem: ‘Op grond van welke bevoegdheid doet U die dingen? Wie heeft U het recht gegeven om zo te handelen?’ 29 Jezus antwoordde: ‘Ik zal u een vraag stellen; als u Me daarop antwoord geeft, zal Ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid Ik die dingen doe. 30Doopte Johannes in opdracht van de hemel of in opdracht van mensen? Antwoord Mij.’ 31Ze overlegden met elkaar: ‘Als we zeggen: “Van de hemel,” zal Hij zeggen: “Waarom hebt u He dan niet geloofd?” 32Maar als we zeggen: “Van mensen,” wat dan?’ Ze waren namelijk bang voor de menigte, want iedereen hield Johannes voor een echte profeet. 33Dus zeiden ze tegen Jezus: ‘We weten het niet.’ Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Dan zeg Ik ook niet op grond van welke bevoegdheid Ik die dingen doe.’

 

 

15 oktober 2023

“Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.”
Spreuken 3:27God is goed en barmhartig. Zijn vriendelijkheid jegens ons is oneindig. Telkens vragen we God om onze zonden te vergeven en genadig voor ons te zijn in onze gebeden. Een van de kerkvaders zegt: “Verberg uw barmhartigheid in de boezem van de armen, zodat u die op de Dag des Oordeels in de boezem van Christus zult vinden.”

De Heilige Grigor Narekatsi zegt: “De zonde van de hele mensheid aanvaarden, is als een kwetsbare aarde die moet smelten en verdwijnen in de oneindige goddelijke oceaan van genade.”

Goede daden en genade kennen geen grenzen. Iedereen doet wat hij kan. Laten we de parabel van de cent van de weduwe uit het Evangelie in gedachte houden, toen Jezus tegen de apostelen zei: “Voorwaar, Ik zeg u, deze arme weduwe heeft het meeste in de offerkist geworpen van allen, die er iets in geworpen hebben. Want allen hebben erin geworpen van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede erin geworpen, al wat zij had, haar ganse levensonderhoud.” (Markus 12:41-44).
De weduwe had slechts twee centen in de schatkist geworpen. De apostel Paulus zegt in zijn brief aan de Romeinen: “Word niet moe in het goede doen, want op de juiste tijd zullen wij oogsten zonder flauw te vallen” (Romeinen 6:9).

De eenvoudigste manier om dichter tot God te komen, begint met kleine daden van liefde. In het spirituele leven wordt het kleine het begin dat tot grotere offers leidt. Volgens sommigen kan het spirituele pad alleen betreden worden met grote prestaties. De Heer benadrukt en merkt echter het goede op dat voor velen als onbelangrijk wordt beschouwd. Hij zag bijvoorbeeld dat de weduwe de schatkamer van de tempel naderde en telde haar twee cent meer dan de bijdragen van de rijken (Marcus 12:43). Christus beloont degene die zelfs maar een glas water geeft. “En wie één van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, voorwaar, Ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan” (Mattheüs 10:42). Onder de kerkvaders Heilige Grigor Nyusatsi zei “Wat is gemakkelijker te vervullen dan dit gebod?” Voor een glas water belooft de Heer een hemelse beloning. “Het gebod is klein, maar het nut van gehoorzaamheid is groot”. God eist niets dat voorbij de kracht van de mens is. Een goede daad verricht met goddelijke vrees voor Gods naam zal een schitterende en ondeelbare beloning ontvangen.

Evangelie: Marcus 12:35-44

Onderricht in de tempel

35Jezus vroeg de mensen bij Zijn onderricht in de tempel: ‘Hoe kunnen de schriftgeleerden beweren dat de Messias een zoon van David is? 36 Zelf heeft David, sprekend door de heilige Geest, gezegd: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot Ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’” 37David noemt Hem Heer, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?’ De talrijke aanwezigen luisterden graag naar Hem.

38Tijdens zijn onderricht zei Hij: ‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein, 39en een ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden: 40ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen!’

41Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. 42Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. 43Hij riep Zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; 44want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’

 

 

22 oktober 2023

“Toen we onmondig waren, waren wij onderworpen aan de machten van de wereld” – Galaten 4:3

Men moet óf God dienen (aanbidden), óf de elementaire krachten van de wereld, óf de eigen passies, óf zondige mensen, etc. De keuze is breed en het recht om te kiezen is beschikbaar. God heeft ons echter bevrijd van de dienst van de zonde, zodat we de gerechtigheid kunnen dienen en met onze vrije wil goed kunnen doen, zonder deze te onderdrukken en te straffen.

“Laat de zonde voortaan niet over uw sterfelijke lichamen regeren om u aan haar lusten te onderwerpen. Bereid uw lichaamsdelen niet voor als instrumenten van de onrechtvaardigheid voor de dienst van de zonde, maar presenteer uzelf voor de dienst van God, als degenen die uit de dood zijn opgewekt, en de leden van uw lichaam als instrumenten van de gerechtigheid voor de zonde, dienst van God, zodat de zonde u niet overheerst. Want u staat niet onder de wet, maar onder de genade. Moeten we daarom zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade? Natuurlijk niet! Weet je niet voor wie je jezelf in dienst stelt voor gehoorzaamheid, je bent een dienaar aan wie je gehoorzaamt? Als het tot zonde leidt, leidt het tot de dood, en als het tot gehoorzaamheid aan God leidt, leidt het tot gerechtigheid. Maar dank God. Jullie waren dienaren van de zonde, maar jullie gehoorzamen in jullie hart de leer die jullie werd overgeleverd. Nu u bevrijd bent van de zonde, leg een eed af om de gerechtigheid te dienen. Ik zeg menselijk, vanwege jouw menselijke zwakheid. En zoals u de leden van uw lichaam aan de ongerechtigheid hebt gegeven, als dienaren van vuiligheid en ongerechtigheid, zo geeft u nu ook de leden van uw lichaam aan heiligheid, als dienaren van de gerechtigheid. want terwijl u slaven van de zonde was, was u vrij voor de gerechtigheid (Romeinen 6:12-20).

We hoeven geen dienaar van mensen te zijn, maar de nederigheid want om mensen te dienen houdt ons weg van de grootste zonde: trots. Degenen die niet buigen voor hun broeder en verklaren dat zij alleen God dienen en aanbidden, zijn in de val van de duivel gelopen, de eerste die trots is.

De apostel beschrijft het proces van de kindermensheid op zeer interessante wijze, evenals van ieder mens in geloof, naar de ‘volwassenheid’. “Ik zeg dit: zolang de erfgenaam een ​​kind is, is hij niet meer dan een bediende, ook al bezit hij alles. Maar hij staat onder vertegenwoordiging van verzorgers en toezichthouders de door de vader vastgestelde tijd.”

Zo hebben wij, toen we kinderen waren, de elementaire machten van de wereld bediend. En toen de tijd daar was, stuurde God Zijn Zoon, die uit een vrouw geboren was en onder de wet kwam, om degenen te redden die onder de wet stonden, zodat wij de wet zouden kunnen aanvaarden. En omdat jullie zonen zijn, heeft God de Geest van Zijn Zoon in ons hart gestuurd, die uitroept: Abba, Vader. Daarom bent u geen dienaar, maar een zoon, en als u een zoon bent, dan ook een erfgenaam van God (Galaten 4:1-7).

De Zoon van God werd de Grote Raad van godsvrucht, de Grote en Wonderbare Raad, “die in het vlees verscheen, gerechtvaardigd werd door de Geest, gezien werd door engelen, gepredikt werd onder de heidenen, in de wereld geloofd werd en naar de hemel opsteeg met heerlijkheid” (1 Timoteüs. 3:16).

Evangelie: Lucas 4:14-23

Optreden van Jezus in Nazaret

14Vervuld met de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over Hem verspreidde zich in de hele streek. 15Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door allen geprezen. 16Hij kwam ook in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge. Toen Hij opstond om voor te lezen, 17werd Hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:

18‘De Geest van de Heer rust op Mij,

want Hij heeft Mij gezalfd.

Om aan armen het goede nieuws te brengen

heeft Hij Mij gezonden,

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken

en aan blinden het herstel van hun zicht,

om onderdrukten hun vrijheid te geven,

19om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

20Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op Hem gericht. 21Hij zei tegen hen: ‘Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan.’ 22Allen betuigden Hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’ 23En Hij zei tegen hen: ‘Ongetwijfeld zullen jullie Mij dit gezegde voorhouden: Geneesheer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad.’

 

 

29 oktober 2023

Feest van Kruisvinding

De zevende zondag van het Kruisverheffing is het feest van Kruisvinding. De Armeens-Apostolische kerk viert deze feestdag al sinds de 4e eeuw. In 327 bezocht de moeder van de Byzantijnse keizer Constandinos, Heghine, Jeruzalem om het kruis van de Heer te vinden. Een Jood genaamd Judas helpt de keizerin de plaats van de kruisiging van Christus te vinden, Golgota, waar de kruisen van Jezus en de twee misdadigers die met hem gekruisigd werden, gevonden werden. Na de Kruisvinding verfraait Heghine de heilige plaatsen van Jeruzalem en bouwt op Golgota ​ Heilige Kerk van de Wederopstanding, waar later het kruis van de Heer wordt geplaatst. “Golgota” wordt vertaald naar “Plaats van de Schedel”, want volgens de traditie is dit de plek waar de schedel van onze voorvader Adam werd begraven. Tevens Ephraim Khuri Asori gelooft dat Adam in het middelpunt van de aarde begraven ligt, en Golgota ​​is dat middelpunt. Sterker nog, voor velen wordt deze plaats beschouwd als het middelpunt van het universum, daarom werd Jeruzalem ooit op de oude wereldkaarten  als het middelpunt van de wereld gemarkeerd, en de Heilige Kathedraal van de Wederopstanding het hart van Jeruzalem.

In de Kathedraal van de Heilige Wederopstanding is een altaar van ongeveer 10-12 meter diep, dat eigendom van de Armeense kerk is. Volgens de traditie werd Grigor Lusavorich een asceet op de plaats van dat altaar en naderde pas daarna het graf van Christus.

Op de dag van het feest van Kruisvinding houdt de Armeens Apostolische Kerk een liturgie en gaat vervolgens in processie naar het graf van Christus, waar alleen Armeniërs, Grieken en Katholieken recht hebben op liturgie. Elke dag, om 3 uur ’s nachts, houden de Armeniërs daar liturgie. Op die dag, tijdens de liturgie, dalen de Armeniërs naar die plaats af en plaatsen op dezelfde plaats het prachtig versierde altaarstuk met de relikwieën van het Heilig Kruis. Na de liturgie lopen de heiligdommen van de Kathedraal rond, met een feestelijke processie en begeleid door hymnen, en aan het einde rond het Heilig Graf van de Heer.

Jezus werd gekruisigd “voor onze zonden”, voor de redding van de mensheid. Patriarch Kyuregh van Jeruzalem schrijft: “De eniggeboren Zoon van God kwam en stierf voor onze zonden”, en Agathangelos spreekt de Heer als volgt aan: “Je bent door de wil van de Vader voor ons gekruisigd en doodde de zonden”, daarom is het grootste mysterie van het kruis het mysterie van de verlossing.

De apostel zegt in zijn brief aan de Korintiërs: “De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God” (1 Korintiërs 1:18). Voor de Redder werden wij allemaal gelijk en Hij bracht vrede voor iedereen op aarde en in de hemel, door Zijn bloed dat aan het kruis werd vergoten. Zo werd het kruis dat voorheen als een instrument van de dood werd beschouwd, met Christus verslagen en werd het een teken van overwinning.

Laten wij daarom, terwijl wij het mysterie en het belang van het kruis in ons leven beseffen, trouw zijn aan de goddelijke boodschappen. Laten wij het voorbeeld van Christus volgen, nederig leven, ons kruis eerlijk dragen en de Heilige, Zijn offer in beproevingen, niet ontkennen.

Evangelie: Mattheüs 24:27-36

27Want zoals de bliksem de hemel van oost tot west verlicht, zo zal de Mensenzoon komen. 28Waar een lijk is, daar verzamelen zich de gieren.

29Meteen na die tijd van verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 30Dan zal het teken van de Mensenzoon verschijnen aan de hemel, en alle volken op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. 31Dan zal Hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. 32Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 33Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat Hij in aantocht is en heel dichtbij. 34Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 35Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit.

36Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.