De 7 doodzonden, iedereen heeft er wel eens van gehoord. Wat betekenen deze zonden? En waarom zijn het doodzonden? 

Volgens de christelijke traditie zijn er 7 doodzonden. Dit zijn 7 negatieve karakter eigenschappen of ondeugden die zullen resulteren in vele andere zonden en uiteindelijk in de dood van iemands ziel.

De 7 doodzonden zijn:
– Trots
– Boosheid/woede
– Lust/begeerte
– Vraatzucht
– Hebzucht
– Luiheid
– Jaloezie

De 7 doodzonden worden beschouwd als de basis zonden die de mensheid kwelt. Dit zijn de zonden die ons het meest zullen treffen. Dit is dan ook een rede waarom deze zonden de 7 doodzonden worden genoemd. Elk van deze zonden leiden tot andere zonden; woede kan bijvoorbeeld leiden tot slecht spreken, geweld of zelfs tot moord.

De Bijbel geeft aan dat zonde tot de dood leidt. In de brief van Paulus aan de Romeinen staat: “Want het loon van de zonde is de dood…” (Romeinen 6:23). De lijst met de 7 doodzonden kan als een manier functioneren om de vele verschillende zonden die er zijn te categoriseren en zo beter te kunnen bestrijden.

In de volgende 7 edities van Khorhurd zullen deze doodzonden worden uitgelegd met voorbeelden en toelichten hoe deze zonden kunnen worden bestreden.

 

 

Waar jaloezie en eigenbelang zijn, vindt u ook wanorde en meer van dat kwaad.’ (Jacobus 3:16)

De eerste doodzonde dat besproken gaat worden in dit hoofdstuk is jaloezie. Jaloezie is het gevoel dat je krijgt wanneer een ander iets heeft wat jij ook zou willen. Maar waarom is dit een grote zonde? Waarom kan dit leiden tot andere zonden? En hoe kan dit bestreden worden.

In de Bijbel staat dat wij de perfecte liefde moeten tonen tegen anderen, zoals God dat heeft gedaan voor ons. ‘Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.’ (Johannes 13:34). ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Johannes 3:16).

Liefde kent geen jaloezie. Wanneer iemand jaloers is, kan hij voor diegene geen perfecte liefde tonen. Hij zal slechte dingen over de ander denken, zelfs zover gaan dat hij het ook daadwerkelijk laat zien in praktijk. Een voorbeeld hiervan is om te roddelen over de ander. Jaloezie leidt dus op deze manier tot andere zonden.

Als iemand jaloers is op een ander, dan is diegene niet tevreden met de dingen die hij heeft. De dingen die wij hebben zijn gegeven door God. Wij moeten God dankbaar zijn en tevreden zijn met alles wat wij hebben.

Je kan dit tegengaan door te leren om elkaar lief te hebben en God dankbaar te zijn voor de dingen die je hebt. Wees nederig naar elkaar en bid tot God dat hij jou kan helpen bij dit soort situaties.

Wie hebzuchtig is, verwekt ruzie, maar wie op de Heere vertrouwt, wordt verzadigd.” (Spreuken 28:25)

Hebzucht is een verlangen om meer dan één behoefte te bezitten of te verkrijgen. Dit is vooral met materiële rijkdom. Het is het verlangen naar bijvoorbeeld macht, rijkdom of bezittingen.

Hebzucht probeert de rusteloze ziel tevreden te stellen met dingen die nooit bedoeld zijn geweest om haar tevreden te stellen. Zo brengt ze tenminste tijdelijk het verlangen naar God tot zwijgen, dat de sleutel en de weg tot waar geluk is. Hebzucht steelt dus niet alleen van anderen, maar ook van onszelf, en gaandeweg verarmen beiden.

Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.” (Hebreeën 13:5)

Een voorbeeld van hebzucht is geldzucht. De Bijbel beschrijft het volgende over geldzucht in de brief van de apostel Paulus aan Timotheüs: “Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.” (1 Timotheüs 6:10)

Liefdadigheid geneest hebzucht. Wanneer wij anderen helpen en naastenliefde tonen aan ons medemens laten wij het verzamelen van schatten voor onszelf achter. Wij geven dan hulp uit goedheid en niet omdat wij er zelf voordeel of belang bij hebben.

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;” (Filippenzen 4:6)

‘Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart.’ (2 Timotheüs 2:22)

Lust of begeerte is een van de meest huidige hoofdzonden van deze tijd. Het speelt een rol en heeft groot effect op ons leven. Lust is omschreven als overmatig verlangen en wordt vaak gebruikt in een seksuele context buiten een huwelijk.

Misschien is de grootste reden dat lust een zonde is, omdat het liefde vernietigt. We zijn geschapen om lief te hebben en we zoeken allemaal liefde. Wanneer we ons bezighouden met lust gebruiken we een andere persoon voor ons eigen seksuele genot. Lust kan veel op liefde lijken, maar het vernietigt ons vermogen om lief te hebben omdat het ons egoïstisch maakt en wij geen rekening houden met de gevolgen ervan. Liefde gaat over jezelf geven aan iemand anders. Lust gaat over het nemen van een ander voor zelfvoldoening. Seksuele expressie is alleen juist binnen het huwelijk. God schiep het gevoel voor seksuele expressie om huwelijken te versterken – zo zouden echtgenoten en echtgenotes volledig verenigd worden.

Zelfbeheersing geneest en helpt lust te overwinnen. Dit is wanneer wij onszelf kunnen beheersen en controle hebben over onszelf en ons lichaam. Ook door de hulp van God en het leren van Zijn woord zal Hij ons kracht en wijsheid geven om deze zonden te overwinnen Wanneer wij open en eerlijk zijn met God, Hem om hulp vragen en Zijn Woord leren kennen, dan zal Hij ons kracht en wijsheid geven om deze zonden te overwinnen.

Wij zijn het lichaam van onze Heer Christus. (1 Korinthiërs 12:12-31) Jezus leeft in ons en wij zijn één met Hem. Daarom is het voor ons van belang dat wij ons lichaam onder controle hebben. In de brief van Paulus aan de Korintiërs zegt hij het volgende:  ‘Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.’ (1 Korinthiërs 6:19-20).

‘Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan Uw woord. Met heel mijn hart heb ik U gezocht, laat mij niet afdwalen van Uw geboden.’ (Psalm 119:9-10)

Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt voor de val. Spreuken 16:18

Er zijn vele verschillende Bijbelse waarschuwingen over de zonde van trots. Maar waarom wordt trots zo sterk gewaarschuwd? Is het altijd een zonde om trots te zijn op iets wat je hebt bereikt? Het is heel belangrijk om te begrijpen wat precies de trots is die God haat.

De trots die God haat is wanneer je Zijn oppermachtige en soevereine rol in alles weigert te erkennen. ‘Goede trots’ erkent en accepteert dat je niets kunt doen zonder God en daarom Hem de eer geeft voor de dingen die je bereikt. We erkennen volledig dat God degene is die ons de wijsheid en kracht heeft gegeven om te bereiken wat we hebben.

Een ander belangrijk voorbeeld van slechte trots is dat je niet erkent dat alleen God degene is die het aanbidden waardig is. God is namelijk alleen is staat om dingen volledig in en uit Zichzelf te volbrengen. Sint Augustinus van Hippo (354-430 na Christus) schreef: “Trots is het begin van alle zonde, omdat de duivel door deze zonde ten val werd gebracht en omdat hieruit de eerste zonde voortkwam…”. Trots of hoogmoed heeft dus alles te maken met “mij, mijzelf en ik”.

Hoogmoed vervreemdt ons van elkaar, maar nederigheid bindt ons samen. Daarom is het erg belangrijk om dit te leren. Nederigheid kan zwak en passief lijken, maar in feite is het een van de sterkste krachten die er is.

‘…want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.’ 1 Petrus 5:5

Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op.’ (Spreuken 15:1)

Woede kan worden samengevat als sterke wraakzuchtige haat. De waarschuwingen hiervoor in het Christendom komen voort uit de gevolgen van wraak in de relaties tussen mensen. Woede zorgt er namelijk voor dat wij niet rationeel en niet moreel handelen en er dus voor zorgen dat wij anderen pijn doen. Woede kan zelfs zo ver gaan dat het uitkomt op het vermoorden van een ander. Dit zijn de redenen waarom woede één van de zeven doodzonden is.

Hoewel het een natuurlijke reactie is van de mens om soms kwaad te zijn en woede te voelen, moeten we waakzaam blijven om geen slaaf van onze emotie te worden en in plaats daarvan op een rationele manier te reageren zoals God ons zegt.

Geduld geneest woede of boosheid door eerst de behoeften en verlangens van anderen te begrijpen voor het spreken of handelen van gedrag.

In de brief van Paulus aan de Romeinen schrijft hij het volgende: “Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden.’ Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.” (Romeinen 12:19-21)

De Bijbel heeft vele verschillende verzen over luiheid. Vooral in het boek Spreuken vind je veel wijsheid. Daarin wordt ook waarschuwingen gegeven en uitgelegd wat lui zijn inhoudt. Een aantal voorbeelden zijn:

‘De verlangens van een luiaard leiden tot zijn dood, hij weigert zijn handen te gebruiken’ (Spreuken 21:25)

‘Het pad van een luiaard is vol dorens, de weg van oprechten is geëffend.’ (Spreuken 15:19)

Luiheid is een inbreuk van God zijn doel: goede daden. Maar de Heer geeft Zijn volgelingen de kracht om de vleselijke neiging tot luiheid te overwinnen door ons een nieuwe natuur te geven. Paulus schrijft het volgende in zijn brief aan de Korintiërs: ‘Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.’ (2 Korintiërs 5:17).

In onze nieuwe natuur worden we gemotiveerd tot enthousiasme en productiviteit, uit liefde voor onze Redder die ons heeft vrijgekocht. Onze oude neigingen (bv. tot luiheid) is vervangen door een verlangen om goede vruchten, die God wenst, in ons leven te dragen.

Vraatzucht is een buitensporige obsessie voor eten, drinken of gewoon consumeren. Het wordt gekenmerkt door een grenzeloze honger naar voedsel tot op het punt dat je niet meer alleen eet om te leven, maar leeft om te eten.

Over vraatzucht wordt over het algemeen niet veel gesproken, maar het blijkt toch dat dit onbewust een grotere rol speelt in ons leven dan we misschien wel denken.

Het is van groot belang om te weten dat wij voor onze lichaam, wat gegeven is door God, moeten zorgen en dus niet moeten misbruiken. Zo spelen zelfbeheersing en discipline een belangrijk rol voor de genezing van vraatzucht.

In de brief van Paulus aan de Korintiërs schrijft hij het volgende: ‘Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God  in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.’ (1 Korintiërs 6:19-20)

Een andere manier om vraatzucht te genezen is door te vasten. Vasten vergroot de verbinding tussen ons en de mensen de honger lijden. Ook vergroot het de vermogen om ons in de schoenen van een ander te plaatsen.  Eén van de ergernissen en schandalen van onze tijd is dat er op de wereld zwaarlijvigheid bestaat naast miljoenen die sterven van de honger. De ervaring die wij opdoen door te vasten of door zo nu en dan niet te eten, leert ons solidaire te zijn met de mensen die honger lijden.