Een gebed voor tijden van moeilijkheden

Gezegend is uw liefde voor de mensheid, mijn Heer en Redder Jezus Christus. Waarom laat U mij in de steek? U alleen bent zonder zonde, en Uw Naam laat vriendelijkheid en liefde voor de mensheid zien. Toon mij medelijden, want U alleen hebt de mensheid lief.

Red mij, ik, die in zonde gevallen is. Want U alleen bent zonder zonde. Verwijder mij uit de modder van mijn ongerechtigheid, want ik ben voor eeuwig en altijd ondergedompeld. Red mij van mijn vijanden, zoals als een leeuw grommen en brullen zij, om mij te in te slikken. Nu, mijn Heer, laat uw bliksem schijnen en vernietig hun macht. Mogen zij U vrezen en worden afgesloten van het Licht van Uw aangezicht, want zij kunnen niet staan in Uw aanwezigheid, Heer, noch in de aanwezigheid van hen die U liefhebben. Degene die u roept ziet de kracht van het teken van Uw kruis, Heer, en beeft en schrikt ervoor weg.

Nu, Heer, red en bewaar mij, want ik heb mijn vertrouwen in u gelegd. Bevrijd mij van mijn problemen, zodat het kwaad mij niet in vergeetachtigheid zal storten, want hij strijdt tegen mij met zijn verraderlijke manieren. Zelfs over geheimen hebt U heerschappij, Heer, en U doorzoekt de harten en het diepste wezen. Zuiver mijn hart en mijn gedachten van alle ontuchtige en verachtelijke gedachten, zodat ik niet verloren ga in de eeuwige ondergang.

Wees mij genadig, God, die macht heeft over alles, en schenk de genade van tranen aan mijn zondige ziel, zodat ik de veelheid van mijn zonden kan afwassen; zodat ik gered kan worden uit de hand van genadeloze engelen die onschuldigen in het vuur van de hel werpen. Ik zou onophoudelijk moeten wenen en tot U bidden, God, zodat ik niet onwaardig zal worden bevonden op dat uur wanneer U zult komen, opdat ik niet die vreselijke stem zal horen: “Ga heen dienaar van het kwaad. Ik weet niet waar je vandaan komt.”

Verheven God, de enige zondeloze, schenk mij, deze zondaar, op die dag uw overvloedig medeleven, zodat mijn geheime zondigheid niet geopenbaard zal worden in de ogen van de engelen en de aartsengelen, de profeten, de apostelen en al de rechtvaardigen. Maar red mij, deze slechte, door de genade van Uw barmhartigheid. Ontvang mij in het paradijs met de volmaakte rechtvaardigen. Ontvang de gebeden van deze zondige dienaar van u door de voorspraak van de heiligen die u een plezier doen, Jezus Christus, onze Heer. Glorie aan U met de Vader en de Heilige Geest tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Een gebed van berouw en schuldbelijdenis

Ik bid tot U, Christus, Redder van de wereld. Kijk neer en heb medelijden met mij. Red mij van de veelheid van mijn overtredingen, want ik heb al het goede dat U voor mij hebt gedaan sinds ik een kind was, geminacht. Dwaas en dom als ik nu ben, hebt U mij gevormd tot een vat, gevuld met Uw kennis en wijsheid. Vermenigvuldig in mij Uw genaden. Stil mijn honger, les mijn dorst, verlicht mijn verduisterde geest en richt mijn dwalende gedachten.

En nu buig ik mij voorover en bid tot U. Ik val neer en smeek U, Uw goedheid erkennend. Onderbreek de stroom van Uw barmhartigheid in mij en bewaar die voor mij in Uw schatkist, zodat U die op die dag aan mij kunt geven. Wees niet boos op mij, liefhebbende Heer, want ik kan Uw dreigementen niet verdragen. Daarom smeek ik U vurig, overvloedig in mij, want mijn tong is zwak geworden, niet in staat om van Uw genade te spreken. Mijn gedachten is bevangen door verwondering, niet in staat de grootheid van de golven van Uw genade te dragen. O Schijn en Straal van de zegen van de Vader, staak haar stroom in mij hier, zodat zij als vuur mijn binnenste en mijn hart kan ontvlammen. Schenk mij nu opnieuw Uw genade, en laat mij leven in Uw Koninkrijk.

Denk niet aan mijn verdorvenheid. Ik durf U te vragen mijn gebeden te beantwoorden. Bedek mijn verdorvenheid vanuit Uw alwetendheid. Ontvang mijn tranen. Aanvaard mijn klaagzang. Denk aan de tranen die ik heb gehuild voor de ogen van Uw heilige martelaren, opdat U mij op die dag mededogen zou tonen en mij zou bedekken onder de bescherming van Uw genade. Want als U antwoordt naar mijn verdorvenheid, ellendige stakker die ik ben, wat zal er dan van mij worden?

Maar met wenende tranen smeek ik Uw liefde voor de mensheid, red mij van de veelheid van mijn ongerechtigheden en schenk mij Uw Koninkrijk. Toon mij, een zondaar, Uw onuitsprekelijke liefde. Maak mij als de dief, die met één woord erfgenaam werd van het paradijs. Breng mij daarheen, naar de belofte die U zult houden.

Eer aan de Vader, onze Schepper, en aan de Zoon, onze Verlosser, en aan de Heilige Geest, onze Hersteller, tot in oneindige en onuitwisbare eeuwigheid.

Een gebed ter voorbereiding op het ontvangen van de Heilige Communie

O Heer mijn God, ik dank U en ik prijs U en ik verheerlijk U, want vandaag hebt U mij onwaardig gemaakt om te delen in Uw goddelijk en verschrikkelijk Mysterie, in Uw onbevlekt Lichaam en kostbaar Bloed. Met hen als voorsprekers, bid ik: Bewaar mij in Uw heiligheid, elke dag en elk uur van mijn leven, opdat ik door aan Uw goedheid te denken, mag leven met U, die voor ons geleden en gestorven heeft, en verrezen bent.

Mijn Heer en God, mijn ziel verzegeld met Uw kostbaar Bloed, houd de vernietiger weg van mij. De machtigste, de enige zondeloze, reinig mij van elke nutteloze daad met Uw heilig Lichaam en Bloed. Versterk mijn leven, Heer, tegen elke verzoeking, en keer mijn tegenstander beschaamd en verbijsterd van mij af, telkens als hij mij aanvalt. Versterk elke stap van mijn geest en tong, en elke beweging van mijn lichaam.

Wees altijd bij mij door Uw niet aflatende belofte: “Wie Mijn lichaam eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.” U zei het, liefhebbende God. Houdt de woorden van Uw goddelijke en onherroepelijke geboden in ere. Want U bent een God van barmhartigheid, van mededogen, van liefde, en de schenker van alle goede dingen. En U bent glorie waardig, samen met Uw Vader en Uw allerheiligste Geest, nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Een Dubbel Gebed voor in de Vroege Morgen

Wij danken U, o Heere, onze God, die ons van een goede nachtrust heeft gewekt door de genade van Uw barmhartigheid. Wek onze geest in gerechtigheid voor U, Heer, onze God, zodat onze ogen Uw redding kunnen zien.  Moge Uw goddelijkheid komen en in ons blijven en moge Uw barmhartigheid onderdak en bescherming bieden aan Uw knechten.

Maak dat wij, Uw dienaren, ons dag en nacht en te allen tijde steeds bezinnen op de liefde van uw geboden, om in dankbaarheid de Vader en de Zoon en de Heilige Geest te verheerlijken.

Nu en altijd en tot in de eeuwigheid.

Amen.

U bent de levengevende Kracht en de Bron van onsterfelijkheid, Christus God, onze Verlosser. U hebt ons de toestemming gegeven om midden in de nacht op te staan en aan U te biechten over Uw wetten en Uw gerechtigheid. Wij vragen U, Heer, onze God om ons in de morgenstond waakzaam en gereed te maken samen met Uw heiligen en samen met hen dank te zeggen en U met de Vader en de Heilige Geest te laten verheerlijken door ons.

Nu en altijd en tot in de eeuwigheid.

Amen.

Een Hymnisch Gebed voor het Feest van het Heilig Kruis van Varak

Bescherm ons tegen de onzichtbare vijand met het teken van Uw alles overwinnende kruis, liefhebbende Christus. U alleen bent immers de Koning der heerlijkheid, voor altijd gezegend.

Aan dit kruis spreidde U Uw onbesmette armen uit, en vergoot U Uw bloed voor de verlossing van het universum. U alleen bent immers de Koning der glorie, voor altijd gezegend.

Wanneer bij Uw tweede komst dit heilige teken wordt geopenbaard, maak ons, Uw dienaren, de tweede vernieuwing waardig. U alleen bent immers de Koning van de heerlijkheid, gezegend in de eeuwigheid.

Moge Uw Kruis ons toevluchtsoord zijn met zijn stralende glans. Dat wat de Boom des levens wordt genoemd, vernietigde de vijand en loste ons doodvonnis op, voor de verlossing van het heelal.

De hemel en aarde jubelen zich over de openbaring van de universele vorm van de vier armen van het heilige Kruis, die de wereld verlichtten met stralen als de zon.

Jeruzalem verheugde zich. De gelovigen verheugden zich, wonderlijk versierd, want zij zagen het triomferende teken. De hele schepping straalde door haar licht.

U straalde vandaag het licht van Uw onuitsprekelijke goddelijkheid aan het Kruis,

op de berg Varak.

Gezegend is de Heer, God van onze Vaderen!

U maakte vandaag de verschijning bekend van Uw ontzagwekkende tweede komst,

Met het teken van Uw kruis, stralend op aarde.

Gezegend is de Heer, God van onze Vaderen!

U gaf een teken aan hen die vrezen en een wapen tegen hun vijand.

Bescherm daarmee hen, die in Uw heilige naam geloven.

Gezegend is de Heer, God van onze Vaderen!