Een gebed voor tijden van moeilijkheden

Gezegend is uw liefde voor de mensheid, mijn Heer en Redder Jezus Christus. Waarom laat U mij in de steek? U alleen bent zonder zonde, en Uw Naam laat vriendelijkheid en liefde voor de mensheid zien. Toon mij medelijden, want U alleen hebt de mensheid lief.

Red mij, ik, die in zonde gevallen is. Want U alleen bent zonder zonde. Verwijder mij uit de modder van mijn ongerechtigheid, want ik ben voor eeuwig en altijd ondergedompeld. Red mij van mijn vijanden, zoals als een leeuw grommen en brullen zij, om mij te in te slikken. Nu, mijn Heer, laat uw bliksem schijnen en vernietig hun macht. Mogen zij U vrezen en worden afgesloten van het Licht van Uw aangezicht, want zij kunnen niet staan in Uw aanwezigheid, Heer, noch in de aanwezigheid van hen die U liefhebben. Degene die u roept ziet de kracht van het teken van Uw kruis, Heer, en beeft en schrikt ervoor weg.

Nu, Heer, red en bewaar mij, want ik heb mijn vertrouwen in u gelegd. Bevrijd mij van mijn problemen, zodat het kwaad mij niet in vergeetachtigheid zal storten, want hij strijdt tegen mij met zijn verraderlijke manieren. Zelfs over geheimen hebt U heerschappij, Heer, en U doorzoekt de harten en het diepste wezen. Zuiver mijn hart en mijn gedachten van alle ontuchtige en verachtelijke gedachten, zodat ik niet verloren ga in de eeuwige ondergang.

Wees mij genadig, God, die macht heeft over alles, en schenk de genade van tranen aan mijn zondige ziel, zodat ik de veelheid van mijn zonden kan afwassen; zodat ik gered kan worden uit de hand van genadeloze engelen die onschuldigen in het vuur van de hel werpen. Ik zou onophoudelijk moeten wenen en tot U bidden, God, zodat ik niet onwaardig zal worden bevonden op dat uur wanneer U zult komen, opdat ik niet die vreselijke stem zal horen: “Ga heen dienaar van het kwaad. Ik weet niet waar je vandaan komt.”

Verheven God, de enige zondeloze, schenk mij, deze zondaar, op die dag uw overvloedig medeleven, zodat mijn geheime zondigheid niet geopenbaard zal worden in de ogen van de engelen en de aartsengelen, de profeten, de apostelen en al de rechtvaardigen. Maar red mij, deze slechte, door de genade van Uw barmhartigheid. Ontvang mij in het paradijs met de volmaakte rechtvaardigen. Ontvang de gebeden van deze zondige dienaar van u door de voorspraak van de heiligen die u een plezier doen, Jezus Christus, onze Heer. Glorie aan U met de Vader en de Heilige Geest tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Een gebed van berouw en schuldbelijdenis

Ik bid tot U, Christus, Redder van de wereld. Kijk neer en heb medelijden met mij. Red mij van de veelheid van mijn overtredingen, want ik heb al het goede dat U voor mij hebt gedaan sinds ik een kind was, geminacht. Dwaas en dom als ik nu ben, hebt U mij gevormd tot een vat, gevuld met Uw kennis en wijsheid. Vermenigvuldig in mij Uw genaden. Stil mijn honger, les mijn dorst, verlicht mijn verduisterde geest en richt mijn dwalende gedachten.

En nu buig ik mij voorover en bid tot U. Ik val neer en smeek U, Uw goedheid erkennend. Onderbreek de stroom van Uw barmhartigheid in mij en bewaar die voor mij in Uw schatkist, zodat U die op die dag aan mij kunt geven. Wees niet boos op mij, liefhebbende Heer, want ik kan Uw dreigementen niet verdragen. Daarom smeek ik U vurig, overvloedig in mij, want mijn tong is zwak geworden, niet in staat om van Uw genade te spreken. Mijn gedachten is bevangen door verwondering, niet in staat de grootheid van de golven van Uw genade te dragen. O Schijn en Straal van de zegen van de Vader, staak haar stroom in mij hier, zodat zij als vuur mijn binnenste en mijn hart kan ontvlammen. Schenk mij nu opnieuw Uw genade, en laat mij leven in Uw Koninkrijk.

Denk niet aan mijn verdorvenheid. Ik durf U te vragen mijn gebeden te beantwoorden. Bedek mijn verdorvenheid vanuit Uw alwetendheid. Ontvang mijn tranen. Aanvaard mijn klaagzang. Denk aan de tranen die ik heb gehuild voor de ogen van Uw heilige martelaren, opdat U mij op die dag mededogen zou tonen en mij zou bedekken onder de bescherming van Uw genade. Want als U antwoordt naar mijn verdorvenheid, ellendige stakker die ik ben, wat zal er dan van mij worden?

Maar met wenende tranen smeek ik Uw liefde voor de mensheid, red mij van de veelheid van mijn ongerechtigheden en schenk mij Uw Koninkrijk. Toon mij, een zondaar, Uw onuitsprekelijke liefde. Maak mij als de dief, die met één woord erfgenaam werd van het paradijs. Breng mij daarheen, naar de belofte die U zult houden.

Eer aan de Vader, onze Schepper, en aan de Zoon, onze Verlosser, en aan de Heilige Geest, onze Hersteller, tot in oneindige en onuitwisbare eeuwigheid.

Een gebed ter voorbereiding op het ontvangen van de Heilige Communie

O Heer mijn God, ik dank U en ik prijs U en ik verheerlijk U, want vandaag hebt U mij onwaardig gemaakt om te delen in Uw goddelijk en verschrikkelijk Mysterie, in Uw onbevlekt Lichaam en kostbaar Bloed. Met hen als voorsprekers, bid ik: Bewaar mij in Uw heiligheid, elke dag en elk uur van mijn leven, opdat ik door aan Uw goedheid te denken, mag leven met U, die voor ons geleden en gestorven heeft, en verrezen bent.

Mijn Heer en God, mijn ziel verzegeld met Uw kostbaar Bloed, houd de vernietiger weg van mij. De machtigste, de enige zondeloze, reinig mij van elke nutteloze daad met Uw heilig Lichaam en Bloed. Versterk mijn leven, Heer, tegen elke verzoeking, en keer mijn tegenstander beschaamd en verbijsterd van mij af, telkens als hij mij aanvalt. Versterk elke stap van mijn geest en tong, en elke beweging van mijn lichaam.

Wees altijd bij mij door Uw niet aflatende belofte: “Wie Mijn lichaam eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.” U zei het, liefhebbende God. Houdt de woorden van Uw goddelijke en onherroepelijke geboden in ere. Want U bent een God van barmhartigheid, van mededogen, van liefde, en de schenker van alle goede dingen. En U bent glorie waardig, samen met Uw Vader en Uw allerheiligste Geest, nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Een Dubbel Gebed voor in de Vroege Morgen

Wij danken U, o Heere, onze God, die ons van een goede nachtrust heeft gewekt door de genade van Uw barmhartigheid. Wek onze geest in gerechtigheid voor U, Heer, onze God, zodat onze ogen Uw redding kunnen zien.  Moge Uw goddelijkheid komen en in ons blijven en moge Uw barmhartigheid onderdak en bescherming bieden aan Uw knechten.

Maak dat wij, Uw dienaren, ons dag en nacht en te allen tijde steeds bezinnen op de liefde van uw geboden, om in dankbaarheid de Vader en de Zoon en de Heilige Geest te verheerlijken.

Nu en altijd en tot in de eeuwigheid.

Amen.

U bent de levengevende Kracht en de Bron van onsterfelijkheid, Christus God, onze Verlosser. U hebt ons de toestemming gegeven om midden in de nacht op te staan en aan U te biechten over Uw wetten en Uw gerechtigheid. Wij vragen U, Heer, onze God om ons in de morgenstond waakzaam en gereed te maken samen met Uw heiligen en samen met hen dank te zeggen en U met de Vader en de Heilige Geest te laten verheerlijken door ons.

Nu en altijd en tot in de eeuwigheid.

Amen.

Een Hymnisch Gebed voor het Feest van het Heilig Kruis van Varak

Bescherm ons tegen de onzichtbare vijand met het teken van Uw alles overwinnende kruis, liefhebbende Christus. U alleen bent immers de Koning der heerlijkheid, voor altijd gezegend.

Aan dit kruis spreidde U Uw onbesmette armen uit, en vergoot U Uw bloed voor de verlossing van het universum. U alleen bent immers de Koning der glorie, voor altijd gezegend.

Wanneer bij Uw tweede komst dit heilige teken wordt geopenbaard, maak ons, Uw dienaren, de tweede vernieuwing waardig. U alleen bent immers de Koning van de heerlijkheid, gezegend in de eeuwigheid.

Moge Uw Kruis ons toevluchtsoord zijn met zijn stralende glans. Dat wat de Boom des levens wordt genoemd, vernietigde de vijand en loste ons doodvonnis op, voor de verlossing van het heelal.

De hemel en aarde jubelen zich over de openbaring van de universele vorm van de vier armen van het heilige Kruis, die de wereld verlichtten met stralen als de zon.

Jeruzalem verheugde zich. De gelovigen verheugden zich, wonderlijk versierd, want zij zagen het triomferende teken. De hele schepping straalde door haar licht.

U straalde vandaag het licht van Uw onuitsprekelijke goddelijkheid aan het Kruis,

op de berg Varak.

Gezegend is de Heer, God van onze Vaderen!

U maakte vandaag de verschijning bekend van Uw ontzagwekkende tweede komst,

Met het teken van Uw kruis, stralend op aarde.

Gezegend is de Heer, God van onze Vaderen!

U gaf een teken aan hen die vrezen en een wapen tegen hun vijand.

Bescherm daarmee hen, die in Uw heilige naam geloven.

Gezegend is de Heer, God van onze Vaderen!

Een gebed van de Goddelijke Liturgie tot de Heilige Geest
Almachtige, weldadige, liefdevolle God van allen, Schepper van alles wat zichtbaar en onzichtbaar is, Redder en Hersteller, Voorziener en Bevrijder, o machtige Geest van de Vader, wij smeken U met open armen en bidden staande met zuchten en kreten, voor uw grootse aanwezigheid.

Wij naderen met grote beven en uiterste vrees om eerst dit rationele offer te brengen aan uw wonderlijke macht, als deelgenoot van de onvervreemdbare eer van de Vader in troonsbestijging, in heerlijkheid en in schepping aan u, de doorzoeker van de verborgen diepte van de geheimen van de al-perfecte wil van de Vader van Emmanuël, die u zendt en die de Redder is, de Gever van leven en de Schepper van allen.

Door U zijn de drie personen van God aan ons bekend geworden. Ook U, o onbegrijpelijke, bent erkend als één onder hen. Met U en door U verklaren de eerste telgen van de aartsvaderlijke familie, helderziende genaamd, in duidelijke taal de voorbije en de toekomende dingen, de dingen die geweest zijn en de dingen die nog niet gekomen zijn. O Geest van God, onbesneden kracht die U bent, de door Mozes te worden verkondigd als degene die beweegt op het oppervlak van de wateren en die met een enorme omhulling broedt en die de pasgeborenen onder uw vleugels in tedere liefde omhult en beschermt, hebt U het mysterie van de doopvont bekend gemaakt.

In het patroon van de oervorm, alvorens de plooibare substantie te maken met haar uiteindelijke bekleding, vormde U, O Machtige, op Heerlijke wijze de volledige naturen van alle wezens en van alle dingen uit het niets. Door U zijn al deze schepselen geschapen voor de vernieuwing van de opstanding, die zal plaatsvinden in de tijd die de laatste dag van dit leven is en de eerste dag van het land der levenden. De eerstgeboren Zoon, die van hetzelfde geslacht is als u en van hetzelfde wezen van de Vader, heeft u ook gehoorzaamd met een eenheid van wil, zoals hij zijn Vader gehoorzaamde. Hij, die naar onze gelijkenis was, kondigde U aan als de ware God, gelijk en consubstantieel aan Zijn machtige Vader. Hij verklaarde dat godslastering tegen U, onvergeeflijk is en Hij stopte de goddeloze mond van hen die zich tegen U verzetten, zoals van hen die tegen God strijden, terwijl hij vervloeking tegen zichzelf vergaf, de rechtvaardige en de vlekkeloze, de vinder van allen, die verraden werd voor onze zonden en opstond voor onze rechtvaardiging.

Eer aan Hem door U, en lof aan U met de almachtige Vader, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Een gebed tot Christus de Verlosser

“Ik was verhongerd en je voedde me,”

jij die de naakten kleedde;

“Ik had dorst en je gaf me te drinken,”

jij die de vreemden opnam;

“Je kwam naar me toe in de gevangenis,”

jij die aan alle goede dingen denkt.”

Kniel neer, ik val voor u, Verlosser,

maak mij deze woorden waardig;

En hoor de voorspraak van die ene,

Uw heilige Maagdelijke Ouder.

Ik sta voor Uw heiligdom

met mijn vertrouwen op haar hebben gesteld

die jou voedde met haar heilige borsten

mijn vertrouwen in haar hebben gesteld

die jou voedde met haar heilige borsten en voedde en haar melk.

Zij, de zon die boven je opkomt, die u gebaard heeft tot gerechtigheid,

En de voorspraak van anderen hierboven

die opnieuw worden herinnerd,

En dat van de heilige voorouders –

al degenen die Adamisch worden genoemd.

En die van andere voorouders:

de aartsvaders, op hun beurt,

De ordes van alle profeten,

apostelen, wat hun status ook moge zijn,

De pure patriarchen en alle ascetische monniken,

Ware getuigen en martelaren

in hun respectievelijke rangschikking,

En alle welwillende mensen –

van Adam tot onze tijd.

O U die ze allemaal hebt vergeven,

hoor nu Gregory, Heer.

Keer nu beiden voorgoed naar mij terug

tot mijn uiteindelijke vertrek.

Houd mij altijd in vrede,

trouw aan uw Woord.

En op de dag van het laatste maal

-zoals schriftelijk staat zeg ik –

Gun genade en een plaats in je bruidskamer,

Voor mij, mijn familie en voor vreemden,

aan vrienden en kennissen,

En aan allen die zich bekeren,

die hun vertrouwen in u stellen.

Mijn Heer, aanvaard hun smeekbeden;

vervul de verlangens van al hun harten.

En lof aan u en dank aan de Vader

en eer aan de Heilige Geest.

A Prayer to Christ the Savior

“I was an hungered and you fed me,”

you who clothed the naked ones;

“I was thirsty and you gave me drink,”

you who took the strangers in;

“You came to me in the prison,”

you who think of all good things.”

Prostrate, I fall before you, Savior,

make me worthy of these words;

And hear the intercession of that one,

your holy Virgin parent.

I stand before your sanctuary

having placed my trust in her

Who nourished you with her holy breasts

and fed you with her milk,

She, the sun rising above you,

who bore you unto righteousness,

And the intercession of others above

who are remembered once again,

And that of the holy progenitors –

all those called Adamic –

And that of other forebears:

the patriarchs, in their order,

The ranks of all the prophets,

apostles whatever their standing,

The patriarchs undefiled,

and all ascetic monks,

True witnesses and martyrs

in their respective ranks,

And all benevolent people –

from Adam to our time.

O you who forgave them all,

now hear Gregory, Lord.

Return unto me for good both now

and until my departure at last.

Keep me always in peace,

faithful to your Word.

And in the day of the final feast –

as in writing I repeat –

Grant mercy and a place

within your bridal chamber,

To me, my family, and to strangers,

to friends and to acquaintances,

And to all who do repent,

who put their trust in you.

Een gebed tot God de Vader

O, Vader van onze Heer Jezus Christus, vrijgevig in al het goede, de armen verrijkend, in wezen zijnde en altijd goed, door wie U de verlossing van de verloren nakomelingen van Adam hebt bereikt en de verliezers van het leven opnieuw hebt hersteld.

En degenen die Uw dienaren uit het leven hebben bedrogen, de charlatan met beschuldigingen en alle anderen, de dingen die U niet bevallen, hem die u hebt neergehaald, U heeft zijn heerschappij ontnomen door het lijden van uw Christus, en verheven boven en boven  de bedrieger degenen die door hem werden overwonnen.

Kijk vriendelijk naar Uw nutteloze dienaar en laat me niet ten prooi vallen aan het boze beest. Ik ben een kind en een veracht wezen. O, volmaakte kracht en essentie zonder begin, wees mijn kracht en bescherm me tegen zijn aanvallen.  Vader van de wezen, vergeef mijn chronische onvolmaaktheid, zowel fysiek als mentaal. Ik ben bang voor die vastberaden en die giftige slang. Zou ik bezwijken voor zijn klauwen en kaken vanwege mijn zwakke karakter, mijn onvolwassen leeftijd en onrijpe gedachten?  Red mij Heer, door de vrees voor Uw onoverwinnelijke macht op hem te werpen.  Maak mij lichamelijk volledig, dapper van geest, gevestigd in goedheid en gelukkig in het leven, volgens Uw goede wil.  Bewapen mij met alle waarschuwingswapens tegen de boze krijger, zoals Uw dienaar David tegen Goliath.

Til mij op uit de kwelling van de put van onwetendheid, waar het heerlijke water van Uw levengevende liefde niet bestaat, zoals U Jozef uit de Put des Doods en uit het diensthuis naar de koninklijke troon hebt getild. Schenk mij Uw wijsheid en begrip, opdat ik vastberaden voort kan gaan op de weg die niet naar het verderf leidt, zoals U Uw Geest aan de jonge Daniël hebt geschonken, om hem te eren en de losbandigheid van de misleiding en ouderlingen af te wijzen.

Zend mij, Vader, Uw bemoediging van boven en de kracht van onbevreesdheid jegens degenen die in strijd zijn met Uw bevelen, zodat ik niet misleid word door de ijdelheid van dit leven dat gewoonlijk de wankele en onrustige geest steelt, om afstand te nemen van jou, waardoor de eigenwijzen denken dat ze stabiel en onbeweeglijk zijn. U, die Hananja en zijn metgezellen hebt versterkt om de krachtige bevelen te weerstaan ​​en de zwaardere dood te kiezen. U, die Hananja en zijn metgezellen hebt versterkt om zelfs met boeien in het vernietigende vuur te zijn, zodat er niets onaangenaams voor jou in hen kan worden gevonden en opdat ze niet afwijken van jouw liefde, die geen onbeschrijfbare schat of eeuwige rijkdom is. Verhef mijn gedachten van nederige dingen en neem hun verlangen weg uit mijn ziel. Moge de ogen van mijn geest verblind worden bij het zien van enige aantrekkingskracht erin, zodat ik door U krachtig mag zien, onbegrijpelijk licht, dat ik mij in U mag verheugen met een overweldigende vreugde die niet kan worden weggenomen.

Ik bracht mijn jeugd door met het denken aan U en van U te houden. Moge mijn groei tot Uw eer zijn, mijn volwassenwording gezegend worden door U en mijn dood door U tot leven worden gekeerd. Moge U mijn verzorger en beheerder van mijn hele leven zijn. Overweeg mijn smeekbeden, liefhebbende Heer, luister naar de gebeden van mijn lippen, vervul mijn wensen en laat me niet met lege handen weggaan uit uw aanwezigheid.

Vrijgevige Koning, in antwoord op mijn gebed, sier mijn onopgesmukte wezen tot perfectie, zodat ik nooit van u zal afwijken en dat ik overspoeld mag worden met al het goede; zodat mijn vijanden die U haten zich schamen voor hun verdorvenheid als ze deze dingen zien.  Moge degenen die van U houden, door U verheerlijkt worden en moge ik, die zonder eer ben, door U worden geëerd. Moge ik waardig zijn U te eren met Uw eniggeboren Zoon en Uw Heilige Geest.

Nu, altijd en tot in de eeuwigheid.

Amen.

Hersteller van het universum, die ons bekleedde met uw glorieuze licht, op wie de soldaten de karmozijnrode mantel van verraad verspreidden; verwijder mij van de met zonde bevlekte vodden, met het afschuwelijke bloed en kleed mij opnieuw met mijn vroegere gewaad.

Zij bogen de knie door U te bespotten, hemelse Koning, zij brachten klappen toe op Uw gekroonde hoofd en sloegen U met het riet, en bukte ik zo naar de grond, gehoorzamend aan de wil van de boze. Laat me niet het object van zijn spel worden, maar til mij weer op.

De menigte omringde U fysiek na het vonnis van de rechter en U kreeg klappen op uw schedel omwille van de schedel van de eerstgeborene. Op basis van het doopvont herstel ik mijn gezondheid, degene die onnodig van top tot teen getroffen is.

In plaats van het heilige en stralende versiersel dat U op het hoofd van Aaron plaatste, plaatsten de helmstok van Israëls wijngaard een doornenkroon op U. Neemde doorn van de zonde weg van mij, waarmee de vijand mij heeft verwond en genees de verscheurde wond, zodat de littekens van de zonde kunnen worden uitgeroeid.

Zij gaven je het lef om te drinken, het azijn aan de dorstige. U dronk er gewillig van, zodat de bittere vruchten zoet zouden worden. Neem de bitterheid weg van het gif dat in de krochten van mijn ziel is geïnjecteerd en moge zo Uw liefde daarin worden gezoet.

Zodra de boom die de dood inluidde geplant was in het paradijs, tilde u het hout van het kruis op en zette het op Golgotha. Verhef mijn ziel die ondergedompeld in zonde, drager van de zwaarste last, zoals U de schapen op Uw schouder optilde. Breng mijn ziel van de aarde naar zijn beloofde plaats.

Op het derde uur op vrijdag werd U, Heer, aan het Kruis genageld, terwijl de ketenen van de eerstgeborene losgemaakt werden en aan de vijand gebonden. Versterk mij onder de schaduw van Uw levengevende teken en verlicht mij met het licht van de opkomende zon.

De poorten van het paradijs van Edenwerden geopend voor de gezegende dief, zijn smeekbede werd ingewilligd volgens zijn geloof. Verleen mij ook, Heer, met hem om hetzelfde antwoord te horen: “Vandaag zult U bij mij zijn in het paradijs van Eden, Uw eerste vaderland.”

Engels:

St. Nersess the Gracefilled

A Hymnic Prayer to the Suffering Christ

Restorer of the universe, who clothed us with your glorious light, on whom the soldiers spread the crimson mantle of reproach; remove from me the rags of sin stained with the horrible blood and clothe me anew with my former robe.

They bent the knee mocking you, heavenly King, they inflicted blows on your crowned head and hit you with the reed, and so did I stoop down to earth, obeying the will of the evil one. Let me not become the object of his game but lift me up again.

The mob surrounded you physically following the verdict of the judge, and you received blows on your skull for the sake of the skull of the first-born man. By virtue of the baptismal font restore me to health, the one needlessly afflicted from head to toe.

In lieu of the sacred and shining ornament which you placed on Aaron’s head, the tillers of Israel’s vineyard placed a crown of thorns on you. Take away from me the thorn of sin with which the enemy has inflicted me, and heal the lacerated wound so that the scars of sin may be eradicated.

They gave you the gall to drink, the vinegar to the thirsty. You drank of it willingly, so that the fruits of bitterness might become sweet. Take away the bitterness of the venom which has been injected in the recesses of my soul and thus may your love be sweetened therein.

In lieu of the tree that ushered in death, once planted in paradise, you lifted the wood of the Cross, raising it on Golgotha. Lift up my soul submerged in sin, O Lifter of the heaviest burden, as you lifted up the sheep upon your shoulder. Take my soul up from earth to its promised place.

At the third hour on Friday you, Lord, were nailed to the Cross, loosening the shackles of the first-born man and binding the enemy. Strengthen me beneath the shadow of your life-giving Sign and enlighten me with its light from the rising of the sun.

The gates of the Edenic paradise were opened to the blessed thief, his petition being granted according to his faith. Grant me also, Lord, with him to hear the same response: “Today you shall be with me in Eden, your first homeland.”

In Tijden van Twijfel en Wanhoop

Wanneer wij omringd zijn door twijfels van alle kanten, moeten wij, die onrein van hart zijn en behoefte hebben om te luisteren, naar U opkijken, O hogepriester Jezus, die onze zwakke aard heeft ervaren.

Voor ons werd U de drager van de zonden, zodat wij voor U rechtvaardig zouden worden

Voor ons werd U werd aards, zodat wij hemels kunnen worden

Voor ons werd U brood, zodat wij, door van U te nemen, geheiligd worden.

Schenk Uw gekwelde lichaam om heiligend voedsel te zijn voor alle harten. Giet de stroom van Uw bloed in zondeloze druppels omwille de vreugde van zondeloosheid onder de mensen. Laat het anker van Uw kruis zakken voor ons, de van de zee in deze wereld en til ons op naar U.

Wij kwamen genade te kort, bedek ons

Wij trokken ons terug van het werk, vergeef ons

Wij tastten in de duisternis, verlicht ons

Wij werden laks in het geloof, herstel ons

U bent hope. U bent licht. U bent leven. U bent de vergiffenis zelf. U bent, inderdaad onsterfelijkheid. Degenen die U vertrouwen, wachten op Uw genade. Degenen die zich hebben aangesloten bij uw lichaam verlangen ernaar om verlossing van U te krijgen. U bent hun verlossende priester, die Zijn volgelingen met zijn bloed heeft gekocht.

Neem ons allen in acht. Troost ons met Uw daden als we in onzekerheid verkeren. Kalmeer onze angst door Uw vrede. Laat ons, zoals U heeft beloofd in Uw huizen rusten nemen van ons werk, waar U naartoe bent gegaan, O Heere. Verheerlijk daar degenen die U daadwerkelijk waard zijn. Voor altijd, met de Vader en de Heilige Geest. Amen.

Een gebed voor reizen

Leider van het leven, weg naar de waarheid, Onze Heer Jezus Christus, U leidde Jozef naar Egypte en het volk van Israël door de Rode Zee;en Mozes naar de berg Sinaï, en zijn volk naar het beloofde land. En U reisde met Cleopas en zijn metgezel naar Emmaüs. Nu bid ik U, Heer, leid mij en mijn metgezellen om in vrede de reis te maken die voor ons ligt. Red ons van de zichtbare en onzichtbare vijand en leid ons veilig naar onze bestemming. Want U bent onze weg, onze waarheid en ons leven. Glorie en aanbidding voor U nu, altijd en tot in de eeuwigheid. Amen

Eeuwige God en Schepper van alle dingen, die in het begin de hemel en de aarde schiep door Uw almachtige macht, op deze dag bracht U op Uw bevel het licht voort en scheidde U het licht van de duisternis.

Als iemand die door verschillende overtredingen in de duisternis is overschaduwd, bid ik tot U, Mijn Heer en Mijn God, welwillend en overvloedig in barmhartigheid.  Laat het licht van Uw barmhartigheid op mij schijnen en houd de kwade gedachten van de duisternis bij mij vandaan. Als ik aan hen bezwijk, zal ik worden vernietigd in de afgrond van het verderf ronddwalend in onzekerheid.

Heer, U die almachtig en machtig bent, licht zonder schaduw, oneindige bron van goedheid en schenker van leven, straal in mij de stralen uit van de heiligende gaven van Uw Heilige Geest. Reinig mijn hart en ziel van de duisternis van mijn zonden en van alle soorten ongerechtigheid.  Omdat ik erdoor verblind ben, ben ik niet in staat om in Uw goddelijk schitterende geboden te kijken en te volharden op het pad van gerechtigheid.

Alziend oog en waakzame bewaker van het nieuwe Israël, Hij die tussen de cherubijnen woont en de diepten van de aarde afspeurt: Kijk met Uw meelevende ogen naar Uw hulpeloze dienaar die gevallen is in de put van de zonde, zonder middelen of macht om in mijn eentje te ontsnappen. Ik heb geen andere helper om me een helpende hand te bieden, om me te redden uit mijn totale verbijstering. U Heer, die degenen met een slechte reputatie eert, wees mijn bezoeker en voogd, zo bid ik. Bevrijd mij door Uw onherroepelijke bevel uit de diepten van dit grenzeloze kwaad. Want er is niets dat Uw almachtige kracht kan tegenhouden. Amen.

Ik bid tot U, O Barmhartige, zend mij ook Uw goddelijke Geest, die bewegend over de wateren leven gaf aan Uw schepselen, zodat mijn dorre geest vruchtbaar mag worden, zodat mijn gebeden in overeenstemming mogen zijn met Uw wil, o Hoogste.  Want zonder de hulp van Uw Geest weet ik niet wat gepast is om te vragen. Want de Geest onderzoekt Uw mysteries, o God en kent onze behoeften en beperkingen beter dan dat we ze kunnen onderscheiden voor onze verzoeken.  En met medelijden bewogen over onze zwakheid, leert Hij ons om onze smeekbeden uit geloof te doen, zodat ze door U worden ingewilligd, samen met vergeving van onze zonden.

O Meest Geprezene, wend me niet af van Uw aanwezigheid op de dag van verlossing, omdat ik me niet aan de geloften heb gehouden die ik U heb gedaan, omdat ik niet voorzichtig was om op het pad van Uw geboden te blijven.  Want door toe te geven aan de raad van de prins van bedrog, werd ik weggeleid van de hemelse weg naar het slijk van zonde en dood.  Maar U, o Voorzienige, die nooit moe wordt geprezen te worden en nooit moe wordt barmhartig te zijn, houdt mij door Uw soevereine Geest standvastig in Uw onschendbare geboden.  Zodat mijn stappen weer gericht mogen zijn op U, wie de bron van het leven is.

O, Almachtige en Minnaar van de mensheid, voordat hemel en aarde werden voortgebracht, bereidde U Uw koninkrijk voor zodat Uw heiligen het konden erven. Zuiver ook mij van elke wetteloosheid en maak mij daarmee Uw hemelse koninkrijk waardig; dat ik met dankzegging Uw almachtige heerschappij mag loven, voor altijd.  Amen.

Խարհաբար

Քննող գաղտնեաց,
Մեղայ քեզ կամայ եւ ակամայ,
Գիտութեամբ եւ անգիտութեամբ.
Թողութիւն շնորհեա մեղաւորիս.
Զի ի ծննդենէ սուրբ աւազանին

Մինչեւ ցայսօր

մեղուցեալ եմ
Առաջի աստուածութեանդ քո,
Զգայարանօք իմովք,
Եւ ամենայն անդամօք մարմնոյս.
Եւ ողորմեա քո արարածոց
Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԱշԽարհաբար

Գաղտնիքնե՛ր քննող,

մեղանչեցի Քո դեմ կամովին

և ակամա, գիտությամբ ու անգիտությամբ: Թողությո՛ւն շնորհիր մեղավորիս,

քանզի սուրբ ավազանի ծննդից

մինչև այսօր

մեղանչել եմ

Աստվածությանդ առաջ իմ զգայարաններով ու մարմնիս բոլոր անդամներով.

և ողորմի՛ր Քո արարածներին

և ինձ՝ բազմամեղիս:

Kharhapar

(Latijnse letters)

Knnogh kaghdnyats

Megha kez gana yew agama.

Kidoetyamp yew akidoetyamp.

Toghoetyoen shnorhya meghaworis.

Zi i dznntene soerp awazanin

Minchew tsajsor

megaoetsyal yem

Araci asdwatzoetyant ko,

Zajaranok imowk,

Yew amenayn antamok marmnoeys.

Yew woghormya ko araradzots

Yew indz pazmameghis.

Nederlands

Onderzoeker van geheimen,

tegen U heb ik gezondigd, willens en onwillens,

bewust en onbewust.

Schenk mij, een zondaar, vergiffenis,

want vanaf mijn geboorte in de Heilige Doopvont,

tot heden toe

heb ik gezondigd

tegen Uw Godheid

met al mijn zintuigen

en met alle leden van mijn lichaam.

En ontferm U over Uw schepselen,

en mij, een groot zondaar.