Gezegend is uw liefde voor de mensheid, mijn Heer en Redder Jezus Christus. Waarom laat U mij in de steek? U alleen bent zonder zonde, en Uw Naam laat vriendelijkheid en liefde voor de mensheid zien. Toon mij medelijden, want U alleen hebt de mensheid lief.

Red mij, ik, die in zonde gevallen is. Want U alleen bent zonder zonde. Verwijder mij uit de modder van mijn ongerechtigheid, want ik ben voor eeuwig en altijd ondergedompeld. Red mij van mijn vijanden, zoals als een leeuw grommen en brullen zij, om mij te in te slikken. Nu, mijn Heer, laat uw bliksem schijnen en vernietig hun macht. Mogen zij U vrezen en worden afgesloten van het Licht van Uw aangezicht, want zij kunnen niet staan in Uw aanwezigheid, Heer, noch in de aanwezigheid van hen die U liefhebben. Degene die u roept ziet de kracht van het teken van Uw kruis, Heer, en beeft en schrikt ervoor weg.

Nu, Heer, red en bewaar mij, want ik heb mijn vertrouwen in u gelegd. Bevrijd mij van mijn problemen, zodat het kwaad mij niet in vergeetachtigheid zal storten, want hij strijdt tegen mij met zijn verraderlijke manieren. Zelfs over geheimen hebt U heerschappij, Heer, en U doorzoekt de harten en het diepste wezen. Zuiver mijn hart en mijn gedachten van alle ontuchtige en verachtelijke gedachten, zodat ik niet verloren ga in de eeuwige ondergang.

Wees mij genadig, God, die macht heeft over alles, en schenk de genade van tranen aan mijn zondige ziel, zodat ik de veelheid van mijn zonden kan afwassen; zodat ik gered kan worden uit de hand van genadeloze engelen die onschuldigen in het vuur van de hel werpen. Ik zou onophoudelijk moeten wenen en tot U bidden, God, zodat ik niet onwaardig zal worden bevonden op dat uur wanneer U zult komen, opdat ik niet die vreselijke stem zal horen: “Ga heen dienaar van het kwaad. Ik weet niet waar je vandaan komt.”

Verheven God, de enige zondeloze, schenk mij, deze zondaar, op die dag uw overvloedig medeleven, zodat mijn geheime zondigheid niet geopenbaard zal worden in de ogen van de engelen en de aartsengelen, de profeten, de apostelen en al de rechtvaardigen. Maar red mij, deze slechte, door de genade van Uw barmhartigheid. Ontvang mij in het paradijs met de volmaakte rechtvaardigen. Ontvang de gebeden van deze zondige dienaar van u door de voorspraak van de heiligen die u een plezier doen, Jezus Christus, onze Heer. Glorie aan U met de Vader en de Heilige Geest tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.