5 november 2023

“Er is niets verborgen dat niet onthuld zal worden en niets geheims dat niet bekend zal worden.”/ Mattheüs 10:26

Mensen die in hun eigen ogen rechtvaardig lijken, kunnen zich niet eens voorstellen dat op de dag des oordeels niet andermans zondes getoond worden, maar eigen zondes, ongeacht hoe groot of klein, en dat in aller ergste vorm, namelijk zelfrechtvaardiging en zelfverheerlijking. In het informatietijdperk zijn de muren van appartementen transparant, maar de muren van iemands hart kunnen alleen van binnenuit worden gezien door God die daar verblijft. En zelfs als Hij daaruit wordt verdreven, blijven de muren van het hart transparant voor hem.

Er bestaan persoonlijke geheime zaken, er zijn strafrechtelijk onthulde zaken en er zijn universele openbare zaken. Verschillende codes en uiterst geheime zaken van de staatsveiligheid zullen worden geopend en onderzocht, maar de conclusie van het onderzoek zal pas plaatsvinden na de opening van het belangrijkste boek: het Boek des Levens.

“Zaken” die ontstaan zijn door mensen zullen bevestigd of weerlegd worden door “zaken” die gemaakt zijn door God. In dit boek zul je de namen vinden van degenen die in andere boeken ter dood zijn veroordeeld. En je zult namen van degenen, die in andere boeken zijn veroordeeld en verheerlijkt, niet vinden. Omdat de maatstaven van Gods oordeel compleet anders zijn. Omdat de Liefde zelf in het Boek des Levens schrijft. In dat boek zullen de namen worden geschreven van degenen van wie op de juiste manier is gehouden (we hebben het niet over favoriete zangers of minnaressen), ook al zijn zij de nieuwste criminelen in de ogen van de samenleving. De namen van degenen die onbekend, naamloos, gehaat, verkeerd begrepen, niet geaccepteerd, afgewezen, vervolgd en veroordeeld waren (het gaat helemaal niet over criminelen) zullen worden geschreven, omdat ze een nieuwe naam hebben gekregen. Erkend, geaccepteerd, geliefd, begrepen, beschut is de Almachtige Zelf. De namen van degenen die Hem liefhadden en die ze nooit hadden gezien, de Ene, zelfs toen ze gedwongen werden te geloven dat ze zelfs door Hem in de steek waren gelaten. Ze hebben Hem tenslotte nooit gezien, en ze hebben niet het geluk gehad getuige te zijn van de daden en woorden van degenen die over Hem getuigden.

Evangelie: Lucas 8:17-21

17Alles wat verborgen is, wordt openbaar; alles wat geheim is, zal bekend worden en aan het licht komen. 18Let dus goed op hoe jullie luisteren: want wie iets heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij denkt te hebben worden ontnomen.’

19Zijn moeder en zijn broers kwamen naar Hem toe, maar ze konden niet bij Hem komen vanwege de menigte. 20Zijn toehoorders zeiden tegen Hem: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen U spreken.’ 21Maar Hij antwoordde: ‘Mijn moeder en mijn broers zijn degenen die naar het woord van God luisteren en ernaar handelen.’

 

 

12 november 2023

“Wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered.” – Lucas 8:50

Onze Heer, die het ongeloof van mensen ziet, geeft de belangrijke sleutel waarmee een persoon echt kan leven. Hoewel de mensen zijn wonderen hadden gezien, waren ze nog steeds ongelovig en vertrouwden ze zijn macht niet.

Ook al zien we veel wonderen, we verkeren in geestelijke blindheid, en als de tijd aanbreekt om ons geloof in de Heer echt aan het werk te zetten, beginnen we te twijfelen en zijn we niet overtuigd van de macht van de Heer.

“Zoals het lichaam dood is zonder ziel, zo is ook geloof zonder daden dood” (Jakobus 2:26). Geloof is licht – een pad dat het leven en de wereld verlicht. Geloof is het resultaat van iemands overtuigingen. Maar wat is de maatstaf geweest voor het geloof van de mens in God, al was het maar de verwezenlijking van zijn belangen? We herinneren ons wanneer we het nodig hebben, omdat we ons in een slechte situatie bevinden, we in moeilijkheden en problemen zitten of omdat we ziek zijn. Maar zelfs als we eraan denken en bidden, zijn we nog steeds achterdochtig.

Er zijn veel voorbeelden in de Bijbel over hoe een persoon, die geloof in vertrouwen verandert, getuige is van vele wonderen. Geliefden, Christus zegt vandaag tegen ons: “Wees niet bang, maar geloof…”.

Net zoals de Heer de dochter van Harios tot leven wekte dankzij hun geloof, zal Christus ons doen herleven als we werkelijk in Hem geloven en vertrouwen. Laten we samen onze Heer antwoorden. Heer, we hebben geloof, maar we zijn perplex, geef ons kracht zodat onze perplexiteit ons verlaat en alleen het volledige vertrouwen in U overblijft. Wij vertrouwen op U, help ons om sterker te worden en nog dichter bij U te komen. Omdat U de hoop en het vertrouwen van ons allemaal bent en we zullen leven als we U echt vertrouwen.

Evangelie: Lucas 8:49-56

49Nog voor Hij uitgesproken was, kwam er iemand uit het huis van Jaïrus tegen de leider van de synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven. Val de meester niet langer lastig.’ 50Maar Jezus hoorde het en zei: ‘Wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered.’ 51Toen Hij bij het huis kwam, stond Hij niemand toe om met Hem naar binnen te gaan behalve Petrus, Johannes en Jakobus, en de vader en moeder van het meisje. 52Alle aanwezigen waren aan het weeklagen en sloegen zich van verdriet op de borst. Hij zei: ‘Houd op met klagen, want ze is niet gestorven, ze slaapt.’ 53Ze lachten Hem uit, omdat ze wisten dat ze gestorven was. 54Hij nam haar hand vast en zei met luide stem: ‘Meisje, sta op!’ 55Haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op. Hij gaf opdracht haar iets te eten te geven. 56Haar ouders waren verbijsterd; Hij gebood hun tegen niemand te zeggen wat er was gebeurd.

 

 

19 november 2023

“Onthoud wat Ik tegen jullie zeg: de Mensenzoon zal aan de mensen uitgeleverd worden.” – Lukas 9:44

Het is vaak voorgekomen dat ze je prijzen en eren, je als persoon en naam verheerlijken. Sommige

vermijden, sommigen hebben waardering nodig, sommigen zoeken er zelfs naar de omgeving waar ze hem en zijn naam zullen prijzen.De waardering en dank van mensen zijn zeker belangrijk en bemoedigend. Vooral onpersoonlijke goede plannen voort te zetten en te bestendigen bij initiatieven. De eenvoudige mensen waren vol liefde en dank aan de Heer Jezus: genezingen, eeuwig leven, hoop en verlossing, troostende woorden om hun heden en toekomst te vullen en te verwarmen met goddelijke liefde. Veel mensen zeggen dat vanwege de waardering en liefde in termen van dank, bevond Jezus zich misschien op het hoogtepunt van glorie. Voor de leerlingen werd hieraan de verschijning in goddelijke glorie op de berg Tabor en het getuigenis van de Vader toegevoegd.

Misschien was de gedachte om glorie te ontvangen van de verheerlijkte Christus de reden dat er onderling ruzie ontstond onder de studenten over wie de oudste was. Dit is een van de oudste zwakheden van de mens. De apostelen waren ook mensen en dit streven was menselijk.

Waarom streeft die man ernaar om door anderen verheerlijkt te worden, om groots over te komen in vergelijking met anderen? De naam die op verschillende plaatsen moet worden geschreven, die moet worden vermeld en die van generatie op generatie moet worden herinnerd. De antwoorden kunnen verschillend zijn, maar de waarheid is een feit, namelijk dat de mens een innerlijk verlangen heeft om onsterfelijk te zijn, voor zijn tijd genoten en de volgende generaties die op het punt staan een onsterfelijke naam achter te laten. In die zin kan Jezus voor velen misschien vreemd overkomen, de indirecte berisping aan de leerlingen en daardoor ook allen die zo denken.

Over de kwestie wie groter was en toen Jezus de geheimen van hun hart begreep, nam Hij een klein kind en zette hem tussen hen en naast Hem en zei: “Wie dit kind in Mijn naam bij zich opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt hem op die Mij gezonden heeft. Want de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot” (Lukas 9:47-48).

Ooit opgevallen hoe vaak kinderen schrikken van lofprijzingen en om in het middelpunt van ieders belangstelling te staan? Ze worden meer getriggerd door de kinderspellen en een omgeving waar ze zich gelukkiger voelen. Vaak zijn het eerder de ouders die hun kinderen richting het podium en tv-shows duwen, waar zij zich meer verheerlijkt voelen.

Het resultaat van eeuwen lange ervaringen, kristal voorbeelden wanneer dank gericht is op de goede voortgang, acties en getoond gedrag voor de ouders en opvoeders van het kind, prijst hun opvoeding, verzorging en persoonlijk voorbeeld. Een kind is simpelweg een spiegel waarin de werkelijke ambities van zijn ouders en leraren worden gezien. Dit is de reden waarom slechte daden en gedrag vaak bij ouders en opvoeders worden berispt. Men zegt dat toen Aristoteles een jongeman met onbeschoft gedrag op straat zag, hij een klap aan de leraar gaf.

Door ons doopsel zijn wij kinderen van God, onze leraar is Christus, onze ziel en de innerlijke opvoeder, de Geest van de Heer. Als we een kind zijn voor de Heer, laten we dan als een kind tegenover onze Vader staan waar we ons ook onthouden van valse lof en verheerlijking. Heer en Leraar zijn is een verantwoordelijkheid, waarbij U op eigen kosten voor Uw kind zorgt, een geweldig een pijnlijke manier om te voeden en te onderwijzen.

De waardering voor de actie van het kind bereikt de ouder. In het geval van een goede en vriendelijke daad, zal het lof en dank zijn, in het geval van een slechte en kwade daad, zal het schaamte, schande en berisping brengen. “Want de Naam van God wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen” (Romeinen 2:24). De Vader van onze zielen moet geprezen worden door onze daden en verheerlijkt worden. “Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken” (Mattheus 5:16).

Het is een feit dat de liefde van een kind voor een ouder intenser, eerlijker en oprechter is dan die van een volwassenen iemand die geobsedeerd is door zijn werk en leven. Laten we als een kind liefhebben en God prijzen. Een ouder weet dat het kind, als het opgroeit, verscheurd zal worden door de stormen van het leven. Soms heeft hij twijfels over de principes die hij heeft geleerd, dan denkt hij erover na, maar hij zal nooit ophouden van zijn kind te houden, zelfs niet voor een moment. Dit voorbeeld maakt de liefde van God veel begrijpelijker voor ons.

Alle menselijke glorie is van voorbijgaande aard, en de Heiland wist dat. “Bewaarde ze woorden in je oren: de Zoon des mensen, de mensen bij eigen hand zal verraden”. De Heer zei dit tegen de apostelen op het hoogtepunt van de glorie die Hij van mensen ontving. Dit is een voorbeeld om de verandering van de mensen en de goddelijk gelijkheid van eeuwige Liefde te laten zien. “Ik heb je liefgehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik je barmhartigheid betoond” (Jeremia 31:3).

Laten we God liefhebben als een kind en gehoorzame kinderen zijn van onze hemelse Vader. Laten we ernaar streven niet om verheerlijkt te worden door mensen, maar door God “En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God” (Filippenzen 1:9-11).

Evangelie: Lucas 9:44-50

44‘Onthoud wat Ik tegen jullie zeg: de Mensenzoon zal aan de mensen uitgeleverd worden.’ 45Maar ze begrepen deze uitspraak niet; de betekenis bleef voor hen verborgen, en ze durfden Hem er niet naar te vragen.

46Ze begonnen onderling te redetwisten over de vraag wie van hen de belangrijkste was. 47Jezus wist wat hen bezighield en Hij nam een kind bij zich, dat Hij naast zich neerzette. 48Hij zei tegen hen: ‘Wie dit kind in mijn naam ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft. Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot.’ 49Daarop zei Johannes: ‘Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten, omdat hij U niet samen met ons volgt.’ 50Jezus zei tegen hem: ‘Verhinder het niet! Want wie niet tegen jullie is, is voor jullie.’

 

 

26 november 2023

‘‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’ Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’’ – Lukas 12:13-15

De mens is onderworpen aan de wetten van de natuur. Hij moet groeien, groter worden en stijgen binnen de kaders waarin die zich bevindt. Als dit streven wordt verboden dan zal dit een grote klap zijn voor alle ondernemingen die dienen ter verbetering van het welzijn van de mens en zullen alle ijver en ontwikkeling teniet worden gedaan.

Waar zit het kwaad dan, waar begint die? Het kwaad begint bij egoïsme. De moeder van alle catastrofes is egoïsme. Wij moeten wanneer wij aan onszelf denken tegelijkertijd denken aan onze gelijken. Er bestaat een algemeen principe: Ieder goed en succes hebben we gekregen van God dus dit moeten niet onze doelen zijn maar de middelen die we gebruiken om onze roeping te vervullen. Als christen moet ons doel zijn om God en onze gelijken te dienen. Talenten, kennis en het geluk zijn middelen die God ons geschonken heeft. Wanneer wij deze middelen als doel stellen, dat is wanneer het kwaad begint. Bijvoorbeeld, God heeft ons liefde gegeven, zelfs liefde jegens onszelf, die we moeten gebruiken om ons bestaan te waarborgen. Als je deze liefde tot doel stelt dan zal die veranderen in grote egoïsme. God heeft ons een intellect gegeven om tot de waarheid te komen. Als je dit intellect tot doel maakt zul je jezelf voor een afgod voor kennis bevinden. God heeft ons een vrije wil gegeven om hem vrijwillig te dienen. Als je vrije wil tot doel zal trots verschijnen. God heeft ons materiële middelen gegeven, rijkdom, om op deze aarde deze als middelen te gebruiken om het goede te doen. Als je dit rijkdom tot doel maakt zul je hebzucht krijgen.

Vanuit het perspectief van Christus is hebzucht leven zoeken in bezittingen, en niet in het verzamelen van rijkdom. Jezus veroordeelt niet diegenen die werken en hun rijkdom verzamelen. Hij veroordeelt hen die hun leven zien in de rijkdom van deze wereld, of ze nu rijk zijn of niet. Er zijn vele armen die hebzuchtiger kunnen zijn rijken. Jezus veroordeelt de liefde voor het geld aangezien er mensen zijn die vertrouwen op geld en hun pad vervolgen in plaats van op God te vertrouwen. Zulken veroordeelt Christus en noemt hen hebzuchtig. Het leven wordt niet veilig door geld, geluk is niet te koop. Wanneer in het hart liefde tekortkomt, is het niet mogelijk om het leven gelukkiger te maken door bezittingen te vermeerderen. Breng een onwetende in het rijkste museum voor oude geschriften, of zet een zieke aan een zeer luxe tafel, of schenk een moeder die haar zoon is verloren een paleis, vooralsnog zal dit geen remedie zijn voor hen. Rijkdom en luxe kunnen de gedachte niet verlichten, of de zieke genezen, of de gesneuvelde zoon terugbrengen naar de moeder.

Een hebzuchtige geeft zijn geest als gijzelaar aan het materiële, hij verkoopt die voor geld. Dit is werkelijk de meest dodelijke zonde. “Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, ofwel een afgodendienaar, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God.” (Efeziërs 5:5). Een hebzuchtige raakt niet verzadigd, niet intern en ook niet extern. “Wie het geld liefheeft, wordt van geld nooit verzadigd” (Prediker 5:9). En tot slot, het zal de oorzaak tot zijn dood worden. “Wie op winstbejag uit is, richt zijn huis te gronde.” (Spreuken 15:27).

We stoppen met hebzuchtig zijn wanneer we volledig en onvoorwaardelijk vertrouwen en geloven in Gods genade, goedaardigheid en voorzienigheid. Wanneer we beseffen dat de voorzienige God zorg draagt voor onze, zullen we niet meer twijfelen om Zijn menslievendheid en zal onze geest, onder de stralingen van de hemel, leven en enthousiasme voelen en zal een onbeschrijflijk geluk voelen, zelfs tijdens leed en strijd. De broer, zoals beschreven in Lukas 12, was verbonden met zijn materiële bezittingen en vond dat zijn leven afhankelijk was van dit rijkdom. Zo moeten wij niet verbonden met materiële bezittingen.

Onze gedachten mogen bezig zijn met de successen van het wereldlijke maar ons hart moet gefocust zijn op God en het hemelse en in Zijn liefde moeten we het geluk zoeken. Het moet geen ongerustheid zijn dat een mens de verwezenlijking van het Koninkrijk van God niet op aarde kan genieten. Maar op een dat zal hij Gods Koninkrijk in de hemel genieten, in oneindige glorie en met de eeuwige geluk van Jezus Christus.

Evangelie: Lucas 12: 13-31

13en Hij legde haar de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde God. 14Maar de leider van de synagoge werd boos omdat Jezus op sabbat genas en zei tegen de menigte: ‘Er zijn zes dagen om te werken. Kom dus op die dagen om u te laten genezen en niet als het sabbat is!’ 15Maar de Heer zei: ‘Huichelaars! Maakt niet ieder van jullie op sabbat zijn os of ezel los van de voederbak om hem te laten drinken? 16Mocht deze vrouw, die een dochter is van Abraham en al achttien jaar door Satan geboeid werd gehouden, dan niet op sabbat uit deze boeien worden losgemaakt?’ 17Toen Hij dat zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd, maar de hele menigte was verheugd over de machtige daden die door Hem werden verricht.

18Daarop zei Hij: ‘Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal Ik het vergelijken? 19Het lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een boom werd, waar de vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen.’ 20En opnieuw zei Hij: ‘Waarmee zal Ik het koninkrijk van God vergelijken? 21Het lijkt op zuurdesem die een vrouw mengde met drie zakken meel tot alle meel doordesemd was.’

Verder naar Jeruzalem

22Op weg naar Jeruzalem trok Hij verder langs steden en dorpen, terwijl Hij onderricht gaf. 23Iemand vroeg Hem: ‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’ Hij antwoordde: 24‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg Ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen. 25Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open voor ons!”, dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?” 26Jullie zullen zeggen: “We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven.” 27Maar hij zal tegen jullie zeggen: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, onrechtplegers!” 28Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt. 29Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aanliggen bij het feestmaal in het koninkrijk van God. 30En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’

31Precies op dat ogenblik kwamen er enige farizeeën die tegen Hem zeiden: ‘Vertrek, ga weg van hier, want Herodes wil U doden!’